Certifikace osob

Certifikace je prokázání odborné způsobilosti fyzické osoby, že splňuje požadavky certifikačních schémat na danou odbornou způsobilost v určené oblasti. Dokladem je certifikát, který je vydáván na základě akreditace certifikačního orgánu Národním akreditačním orgánem ČR - Českým institutem pro akreditaci o.p.s.


Certifikáty vydáváme v oblastech systémů managementu kvality, metrologie, environmentálního managementu a managementu BOZP. Proces certifikace, tj. příjem žádostí, posuzování, rozhodnutí o certifikaci, opakované certifikace a používání certifikátů a log/značek, je prováděn nestranně, spravedlivě, objektivně s jednotným přístupem ke všem žadatelům a uchazečům o certifikaci a řízením střetu zájmů.

Dozor pro držitele certifikátu (variabilní symbol: 700703): 26. 5. 2020

Dokumenty, příručky, metodické pokyny aj. soubory ke stažení

Dokumenty, příručky, metodické pokyny apod. pro absolvování certifikovaných programů ke stažení.

Certifikace v podání Gradua-CEGOS

Gradua-CEGOS, s.r.o., nabízí možnost získat ve vybraných kurzech Certifikát Gradua-CEGOS.

Certifikační orgán Gradua-CEGOS, s.r.o., č. 3005, akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s., podle ČSN EN ISO/IEC 17024, provádí certifikaci způsobilosti osob na funkce:

 • manažer kvality (manažer systému managementu kvality)
 • auditor kvality (auditor systému managementu kvality)
 • manažer metrologie
 • manažer EMS (manažer systému environmentálního managementu)
 • auditor EMS (auditor systému environmentálního managementu)
 • manažer BOZP (manažer systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
 • auditor BOZP (auditor systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

Certifikační orgán působí od roku 1993, kdy mu bylo vydáno první osvědčení o akreditaci k certifikaci pracovníků, které bylo v následujících letech rozšiřováno o další rozsah certifikace pro certifikaci osob.

Proč certifikace

Certifikace je jedním z prostředků prokazujících, že certifikovaná osoba splňuje požadavky na odbornou způsobilost podle uznávaných certifikačních schémat. Dokladem je certifikát, který je pro držitele potvrzením jeho kompetentnosti v dané oblasti a výhodou při získávání nového uplatnění. Pro zaměstnavatele je certifikace zaměstnanců investicí do konkurenceschopnosti a prosperity firmy.

Organizační systém

Zájemce o certifikaci získá na internetových stránkách naší společnosti, nebo přímo u certifikačního orgánu naší společnosti, všechny informační materiály včetně formuláře žádosti o certifikaci. K certifikaci se žadatel přihlašuje podáním Žádosti o certifikaci a zaplacením registračního poplatku. Po posouzení žádosti certifikačním orgánem, z hlediska požadavků a podmínek certifikačních schémat, bude žadatel pozván na certifikační zkoušku podle vypsaných termínů nebo vyzván na doplnění svých aktivit.

Hodnocení způsobilosti

Je prováděno postupem, který je v souladu s požadavky aktualizované normy ČSN EN ISO/IEC 17024:2013 a certifikačním schématem Systémy managementu organizací. Skládá se z písemného testu, ústní zkoušky a obhajoby písemné práce, jedná-li se o první certifikaci. Při recertifikaci držitel certifikátu, pokud se nezúčastnil dvou dozorů pořádaných certifikačním orgánem, doloží k žádosti přehled odborné praxe, profesní rozvoj a účast na minimálně dvoudenním odborném školení se závěrečným přezkoušením/testem. Pokud toto nedoloží, podrobí se ústní zkoušce, u které obhajuje písemnou práci podle zadání certifikačním orgánem. Hodnocení provádí zkušební komise, jejímiž členy jsou nezávislí odborníci z příslušných oblastí.

Přehled požadovaných znalostí k hodnocení způsobilosti:

Manažer kvality

Musí ovládat všechny požadavky na systém managementu kvality podle normy ČSN EN ISO 9001 a musí být schopen:

 • vytvářet dokumentované informace pro systém managementu kvality,
 • uplatňovat dokumentované informace systému managementu kvality,
 • udržovat informační systém o managementu kvality,
 • prověřovat a hodnotit management kvality vzhledem k nákladům,
 • sledovat systém managementu bezpečnosti a spolehlivosti produktů,
 • účelně uplatňovat metody a nástroje zlepšování kvality,
 • vyjádřit neshodu s daným požadavkem (technickou dokumentací, právním předpisem, normou),
 • sledovat program nápravných opatření,
 • sledovat řízení rizik a příležitostí,
 • udržovat a zlepšovat systém managementu kvality,
 • řídit monitorování a měření procesů a produktu,
 • řídit program interních auditů systému managementu kvality,
 • iniciovat program ke zlepšování kvality a motivaci ke kvalitě,
 • navrhovat vzdělávání pracovníků v managementu kvality,
 • iniciovat zjišťování spokojenosti zákazníka.

Manažer kvality musí být schopen účastnit se auditů systému managementu kvality a být partnerem certifikačních orgánů.

Auditor kvality

Musí mít znalosti manažera kvality a dále znát:

 • postupy auditu doporučované ISO 19011,
 • typy auditů,
 • plánování a příprava programu auditu systému managementu kvality,
 • činnosti procesu auditu,
 • podávání zpráv,
 • následná opatření,
 • kvalifikace auditorů systému managementu.

Manažer metrologie

Musí ovládat všechny požadavky systému managementu měření podle normy ČSN EN ISO 10012 a zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, k zajištění jednotnosti a správnosti měřidel a měření v organizaci, tj. musí:

 • ovládat právní výklad zákona o metrologii,
 • mít aktuální přehled o organizaci a řízení metrologie v ČR,
 • být schopen navrhnout a udržovat účelný systém managementu měření v organizaci,
 • mít znalosti o rozdělení měřidel z hlediska právních předpisů o metrologii a zabezpečení jejich jednotnosti a správnosti,
 • mít znalosti pro stanovení kalibračních lhůt u používaných měřidel, jejich ošetřování a údržbě, identifikaci jejich stavu a vedení záznamů,
 • mít přehled o návaznosti měřidel v používaných oborech měření,
 • znát metrologickou terminologii,
 • orientovat se v základní teorii měření,
 • mít přehled o měřicích metodách používaných v organizaci,
 • mít základní znalosti konstrukce používaných měřidel a měřicích zařízení,
 • mít znalosti používaných oborů měření,
 • mít přehled o statistických metodách používaných v metrologii,
 • znát postavení metrologie v rámci systému managementu organizace.

Manažer EMS

Musí ovládat všechny požadavky na systém environmentálního managementu podle normy ČSN EN ISO 14001 a musí být schopen:

 • vytvářet dokumentované informace pro systém environmentálního managementu,
 • uplatňovat dokumentované informace systému environmentálního managementu,
 • sledovat a aktualizovat informace o legislativě a právních a jiných požadavcích z oblasti životního prostředí,
 • účelně uplatňovat nástroje a metody využívané pro ochranu životního prostředí,
 • podílet se na předcházení nebo zmírňování negativních dopadů na životní prostředí,
 • podílet se na efektivním řešení rizik a příležitostí v systému managementu,
 • udržovat informační systém o environmentálním managementu,
 • identifikovat a hodnotit významnost environmentálních aspektů a dopadů,
 • prověřovat a hodnotit environmentální management vzhledem k environmentální výkonnosti, vyhlášené environmentální politice a stanoveným environmentálním cílům,
 • vyjádřit neshodu/nesoulad s daným požadavkem, resp. zajistit podmínky pro shodu/soulad,
 • sledovat program nápravných opatření k odstranění příčin neshod/nesouladů,
 • udržovat a zlepšovat systém environmentálního managementu,
 • řídit monitorování a měření stanovených environmentálních cílů,
 • navrhovat vzdělávání zaměstnanců v environmentálním managementu a udržitelném rozvoji,
 • prosazovat využívání environmentálního manažerského účetnictví,
 • řídit program interních auditů systému environmentálního managementu,
 • připravit zprávu k přezkoumání systému environmentálního managementu a navrhnout program k jeho zlepšování,
 • komunikovat s aktivisty a dalšími externími zainteresovanými stranami v rámci životního prostředí.

Manažer EMS musí být schopen účastnit se auditů systému environmentálního managementu a být partnerem certifikačních orgánů.

Auditor EMS

Musí mít znalosti manažera EMS a dále znát:

 • postupy auditu doporučované ISO 19011,
 • typy auditů,
 • plánování a příprava programu auditu systému environmentálního managementu,
 • činnosti procesu auditu,
 • podávání zpráv,
 • následná opatření,
 • kvalifikace auditorů systému environmentálního managementu.

Manažer BOZP

Musí ovládat všechny požadavky na systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen SM BOZP) podle normy ČSN OHSAS 18001/ČSN ISO 45001:

 • vytvářet dokumentované informace pro SM BOZP,
 • uplatňovat dokumentované informace SM BOZP,
 • sledovat a aktualizovat informace o právních a jiných požadavcích z oblasti BOZP,
 • účelně uplatňovat nástroje a metody využívané v SM BOZP,
 • podílet se na prevenci,
 • udržovat informační systém o SM BOZP,
 • identifikovat a hodnotit významnost rizik,
 • prověřovat a hodnotit SM BOZP vzhledem k výkonnosti, vyhlášené politice BOZP a stanoveným cílům BOZP,
 • vyjádřit neshodu/nesoulad s daným požadavkem, resp. zajistit podmínky pro shodu/soulad,
 • sledovat program nápravných opatření k odstranění příčin neshod/nesouladů,
 • udržovat a zlepšovat SM BOZP,
 • řídit monitorování a měření stanovených cílů BOZP,
 • navrhovat vzdělávání zaměstnanců v SM BOZP a udržitelném rozvoji,
 • řídit program interních auditů SM BOZP,
 • připravit zprávu k přezkoumání SM BOZP a navrhnout program k jeho zlepšování,
 • komunikovat s externími zainteresovanými stranami v rámci BOZP.

Aktualizaci požadavků oznámíme na webu www.gradua.cz.

Manažer BOZP musí být schopen účastnit se auditů systému managementu BOZP a být partnerem certifikačních orgánů.

Auditor BOZP

Musí mít znalosti manažera BOZP a dále znát:

 • postupy auditu doporučované ISO 19011,
 • typy auditů,
 • plánování a příprava programu auditu systému environmentálního managementu,
 • činnosti procesu auditu,
 • podávání zpráv,
 • následná opatření,
 • kvalifikace auditorů systému environmentálního managementu.

Určeno

Profesionálům v oblasti kvality, metrologie, životního prostředí nebo bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Harmonogram

Zahájení zkoušek v níže uvedených termínech vždy v 9.00 hod.

Manažer kvality a auditor kvality

 • 27. 3. 2020, Praha, (variabilní symbol: 700701)
 • 19. 6. 2020, Praha, (variabilní symbol: 700704)
 • 9. 10. 2020, Praha, (variabilní symbol: 700705)
 • 4. 12. 2020, Praha, (variabilní symbol: 700706)

Manažer metrologie

 • 27. 3. 2020, Praha, (variabilní symbol: 700702)
 • 19. 6. 2020, Praha, (variabilní symbol: 700710)
 • 22. 11. 2020, Praha, (variabilní symbol: 700711)

Manažer EMS a auditor EMS

 • 5. 6. 2020, Praha, (variabilní symbol: 700707)
 • 11. 12. 2020, Praha, (variabilní symbol: 700708)

Manažer BOZP a auditor BOZP

 • 19. 6. 2020, Praha, (variabilní symbol: 700709)

Cena

Registrační poplatek při první certifikaci (variabilní symbol: 700700) pro všechny funkce: 1 500 Kč (bez DPH), 1 815 Kč (včetně 21 % DPH)

Účastníci recertifikace již registrační poplatek neplatí.

Poplatek za certifikaci pro funkci:

 • Manažer kvality
 • Auditor kvality
 • Manažer EMS
 • Auditor EMS
 • Manažer BOZP
 • Auditor BOZP

8 000 Kč (bez DPH), 9 680 Kč (včetně 21 % DPH)
Poplatek za recertifikaci bez zkoušky: 4 000 Kč (bez DPH), 4 840 Kč (včetně 21 % DPH)
Poplatek za recertifikaci se zkouškou: 6 000 Kč (bez DPH), 7 260 Kč (včetně 21 % DPH)

Poplatek za certifikaci pro funkci:

 • Manažer metrologie

7 000 Kč (bez DPH), 8 470 Kč (včetně 21 % DPH)
Poplatek za recertifikaci bez zkoušky: 4 000 Kč (bez DPH), 4 840 Kč (včetně 21 % DPH)
Poplatek za recertifikaci se zkouškou: 6 000 Kč (bez DPH), 7 260 Kč (včetně 21 % DPH)

Dozor pro držitele certifikátu (variabilní symbol: 700703): 26. 5. 2020

Asistentka certifikačního orgánu

Ing. Jana Kelinová
Tel.: 602 479 541
E-mail: jkelinova@gradua.cz


Firemní vzdělávání zaměstnanců na míru

Plánujete specifický projekt vzdělávání zaměstnanců? Chcete zvýšit jeho účinnost vhodnou kombinací moderních forem a metod?

Více informací


Sdílet

Esc
Oblíbené kurzy
Naposledy navštívené