Inovativní vzdělávání
a poradenství

Certifikace osob

Certifikace je prokázání odborné způsobilosti fyzické osoby, že splňuje požadavky certifikačních schémat na danou odbornou způsobilost v určené oblasti. Dokladem je certifikát, který je vydáván na základě akreditace certifikačního orgánu Národním akreditačním orgánem ČR - Českým institutem pro akreditaci o.p.s.


 • Jako důsledek koronavirových opatření Vlády ČR certifikační orgán ruší termíny certifikací a recertifikací květen - září 2020.
 • Držitelé certifikátů Gradua-CEGOS, kterým končí platnost  30. 6. 2020, mají možnost podat žádost o recertifikaci do 31. 12. 2020, aniž by museli znovu skládat zkoušku.
 • Držitelé certifikátů Gradua-CEGOS, kterým končí platnost od 1. 7. 2020 do 31 .12. 2020, mají možnost podat žádost o recertifikaci do 30. 6. 2021, aniž by museli znovu skládat zkoušku.
 • Termín Dozoru se přesouvá na říjen 2020.

O případných dalších úpravách Vás budeme průběžně informovat. Děkujeme za pochopení

Certifikáty vydáváme v oblastech systémů managementu kvality, metrologie, environmentálního managementu a managementu BOZP. Proces certifikace, tj. příjem žádostí, posuzování, rozhodnutí o certifikaci, opakované certifikace a používání certifikátů a log/značek, je prováděn nestranně, spravedlivě, objektivně s jednotným přístupem ke všem žadatelům a uchazečům o certifikaci a řízením střetu zájmů.

Dozor pro držitele certifikátu (variabilní symbol: 700703): z důvodu současné situace a návazných opatření je zrušen květnový termín Dozoru. Nový termín upřesníme (pravděpodobně 7. 10. 2020).

Dokumenty, příručky, metodické pokyny aj. soubory ke stažení

Dokumenty, příručky, metodické pokyny apod. pro absolvování certifikovaných programů ke stažení.

Certifikace v podání Gradua-CEGOS

Gradua-CEGOS, s.r.o., nabízí možnost získat ve vybraných kurzech Certifikát Gradua-CEGOS.

Certifikační orgán Gradua-CEGOS, s.r.o., č. 3005, akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s., podle ČSN EN ISO/IEC 17024, provádí certifikaci způsobilosti osob na funkce:

 • manažer kvality (manažer systému managementu kvality)
 • auditor kvality (auditor systému managementu kvality)
 • manažer metrologie
 • manažer EMS (manažer systému environmentálního managementu)
 • auditor EMS (auditor systému environmentálního managementu)
 • manažer BOZP (manažer systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
 • auditor BOZP (auditor systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

Certifikační orgán působí od roku 1993, kdy mu bylo vydáno první osvědčení o akreditaci k certifikaci pracovníků, které bylo v následujících letech rozšiřováno o další rozsah certifikace pro certifikaci osob.

Proč certifikace

Certifikace je jedním z prostředků prokazujících, že certifikovaná osoba splňuje požadavky na odbornou způsobilost podle uznávaných certifikačních schémat. Dokladem je certifikát, který je pro držitele potvrzením jeho kompetentnosti v dané oblasti a výhodou při získávání nového uplatnění. Pro zaměstnavatele je certifikace zaměstnanců investicí do konkurenceschopnosti a prosperity firmy.

Organizační systém

Zájemce o certifikaci získá na internetových stránkách naší společnosti, nebo přímo u certifikačního orgánu naší společnosti, všechny informační materiály včetně formuláře žádosti o certifikaci. K certifikaci se žadatel přihlašuje podáním Žádosti o certifikaci a zaplacením registračního poplatku. Po posouzení žádosti certifikačním orgánem, z hlediska požadavků a podmínek certifikačních schémat, bude žadatel pozván na certifikační zkoušku podle vypsaných termínů nebo vyzván na doplnění svých aktivit.

Hodnocení způsobilosti

Je prováděno postupem, který je v souladu s požadavky aktualizované normy ČSN EN ISO/IEC 17024:2013 a certifikačním schématem Systémy managementu organizací. Skládá se z písemného testu, ústní zkoušky a obhajoby písemné práce, jedná-li se o první certifikaci. Při recertifikaci držitel certifikátu, pokud se nezúčastnil dvou dozorů pořádaných certifikačním orgánem, doloží k žádosti přehled odborné praxe, profesní rozvoj a účast na minimálně dvoudenním odborném školení se závěrečným přezkoušením/testem. Pokud toto nedoloží, podrobí se ústní zkoušce, u které obhajuje písemnou práci podle zadání certifikačním orgánem. Hodnocení provádí zkušební komise, jejímiž členy jsou nezávislí odborníci z příslušných oblastí.

Přehled požadovaných znalostí k hodnocení způsobilosti:

Manažer kvality

Musí ovládat všechny požadavky na systém managementu kvality podle normy ČSN EN ISO 9001 a musí být schopen:

 • vytvářet dokumentované informace pro systém managementu kvality,
 • uplatňovat dokumentované informace systému managementu kvality,
 • udržovat informační systém o managementu kvality,
 • prověřovat a hodnotit management kvality vzhledem k nákladům,
 • sledovat systém managementu bezpečnosti a spolehlivosti produktů,
 • účelně uplatňovat metody a nástroje zlepšování kvality,
 • vyjádřit neshodu s daným požadavkem (technickou dokumentací, právním předpisem, normou),
 • sledovat program nápravných opatření,
 • sledovat řízení rizik a příležitostí,
 • udržovat a zlepšovat systém managementu kvality,
 • řídit monitorování a měření procesů a produktu,
 • řídit program interních auditů systému managementu kvality,
 • iniciovat program ke zlepšování kvality a motivaci ke kvalitě,
 • navrhovat vzdělávání pracovníků v managementu kvality,
 • iniciovat zjišťování spokojenosti zákazníka.

Manažer kvality musí být schopen účastnit se auditů systému managementu kvality a být partnerem certifikačních orgánů.

Auditor kvality

Musí mít znalosti manažera kvality a dále znát:

 • postupy auditu doporučované ISO 19011,
 • typy auditů,
 • plánování a příprava programu auditu systému managementu kvality,
 • činnosti procesu auditu,
 • podávání zpráv,
 • následná opatření,
 • kvalifikace auditorů systému managementu.

Manažer metrologie

Musí ovládat všechny požadavky systému managementu měření podle normy ČSN EN ISO 10012 a zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, k zajištění jednotnosti a správnosti měřidel a měření v organizaci, tj. musí:

 • ovládat právní výklad zákona o metrologii,
 • mít aktuální přehled o organizaci a řízení metrologie v ČR,
 • být schopen navrhnout a udržovat účelný systém managementu měření v organizaci,
 • mít znalosti o rozdělení měřidel z hlediska právních předpisů o metrologii a zabezpečení jejich jednotnosti a správnosti,
 • mít znalosti pro stanovení kalibračních lhůt u používaných měřidel, jejich ošetřování a údržbě, identifikaci jejich stavu a vedení záznamů,
 • mít přehled o návaznosti měřidel v používaných oborech měření,
 • znát metrologickou terminologii,
 • orientovat se v základní teorii měření,
 • mít přehled o měřicích metodách používaných v organizaci,
 • mít základní znalosti konstrukce používaných měřidel a měřicích zařízení,
 • mít znalosti používaných oborů měření,
 • mít přehled o statistických metodách používaných v metrologii,
 • znát postavení metrologie v rámci systému managementu organizace.

Manažer EMS

Musí ovládat všechny požadavky na systém environmentálního managementu podle normy ČSN EN ISO 14001 a musí být schopen:

 • vytvářet dokumentované informace pro systém environmentálního managementu,
 • uplatňovat dokumentované informace systému environmentálního managementu,
 • sledovat a aktualizovat informace o legislativě a právních a jiných požadavcích z oblasti životního prostředí,
 • účelně uplatňovat nástroje a metody využívané pro ochranu životního prostředí,
 • podílet se na předcházení nebo zmírňování negativních dopadů na životní prostředí,
 • podílet se na efektivním řešení rizik a příležitostí v systému managementu,
 • udržovat informační systém o environmentálním managementu,
 • identifikovat a hodnotit významnost environmentálních aspektů a dopadů,
 • prověřovat a hodnotit environmentální management vzhledem k environmentální výkonnosti, vyhlášené environmentální politice a stanoveným environmentálním cílům,
 • vyjádřit neshodu/nesoulad s daným požadavkem, resp. zajistit podmínky pro shodu/soulad,
 • sledovat program nápravných opatření k odstranění příčin neshod/nesouladů,
 • udržovat a zlepšovat systém environmentálního managementu,
 • řídit monitorování a měření stanovených environmentálních cílů,
 • navrhovat vzdělávání zaměstnanců v environmentálním managementu a udržitelném rozvoji,
 • prosazovat využívání environmentálního manažerského účetnictví,
 • řídit program interních auditů systému environmentálního managementu,
 • připravit zprávu k přezkoumání systému environmentálního managementu a navrhnout program k jeho zlepšování,
 • komunikovat s aktivisty a dalšími externími zainteresovanými stranami v rámci životního prostředí.

Manažer EMS musí být schopen účastnit se auditů systému environmentálního managementu a být partnerem certifikačních orgánů.

Auditor EMS

Musí mít znalosti manažera EMS a dále znát:

 • postupy auditu doporučované ISO 19011,
 • typy auditů,
 • plánování a příprava programu auditu systému environmentálního managementu,
 • činnosti procesu auditu,
 • podávání zpráv,
 • následná opatření,
 • kvalifikace auditorů systému environmentálního managementu.

Manažer BOZP

Musí ovládat všechny požadavky na systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen SM BOZP) podle normy ČSN OHSAS 18001/ČSN ISO 45001:

 • vytvářet dokumentované informace pro SM BOZP,
 • uplatňovat dokumentované informace SM BOZP,
 • sledovat a aktualizovat informace o právních a jiných požadavcích z oblasti BOZP,
 • účelně uplatňovat nástroje a metody využívané v SM BOZP,
 • podílet se na prevenci,
 • udržovat informační systém o SM BOZP,
 • identifikovat a hodnotit významnost rizik,
 • prověřovat a hodnotit SM BOZP vzhledem k výkonnosti, vyhlášené politice BOZP a stanoveným cílům BOZP,
 • vyjádřit neshodu/nesoulad s daným požadavkem, resp. zajistit podmínky pro shodu/soulad,
 • sledovat program nápravných opatření k odstranění příčin neshod/nesouladů,
 • udržovat a zlepšovat SM BOZP,
 • řídit monitorování a měření stanovených cílů BOZP,
 • navrhovat vzdělávání zaměstnanců v SM BOZP a udržitelném rozvoji,
 • řídit program interních auditů SM BOZP,
 • připravit zprávu k přezkoumání SM BOZP a navrhnout program k jeho zlepšování,
 • komunikovat s externími zainteresovanými stranami v rámci BOZP.

Aktualizaci požadavků oznámíme na webu www.gradua.cz.

Manažer BOZP musí být schopen účastnit se auditů systému managementu BOZP a být partnerem certifikačních orgánů.

Auditor BOZP

Musí mít znalosti manažera BOZP a dále znát:

 • postupy auditu doporučované ISO 19011,
 • typy auditů,
 • plánování a příprava programu auditu systému environmentálního managementu,
 • činnosti procesu auditu,
 • podávání zpráv,
 • následná opatření,
 • kvalifikace auditorů systému environmentálního managementu.

Určeno

Profesionálům v oblasti kvality, metrologie, životního prostředí nebo bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Harmonogram

Zahájení zkoušek v níže uvedených termínech vždy v 9.00 hod.

Manažer kvality a auditor kvality

 • 9. 10. 2020, Praha, (variabilní symbol: 700705)
 • 4. 12. 2020, Praha, (variabilní symbol: 700706)

Manažer metrologie

 • 22. 11. 2020, Praha, (variabilní symbol: 700711)

Manažer EMS a auditor EMS

 • 11. 12. 2020, Praha, (variabilní symbol: 700708)

Manažer BOZP a auditor BOZP

Cena

Registrační poplatek při první certifikaci (variabilní symbol: 700700) pro všechny funkce: 1 500 Kč (bez DPH), 1 815 Kč (včetně 21 % DPH)

Účastníci recertifikace již registrační poplatek neplatí.

Poplatek za certifikaci pro funkci:

 • Manažer kvality
 • Auditor kvality
 • Manažer EMS
 • Auditor EMS
 • Manažer BOZP
 • Auditor BOZP

8 000 Kč (bez DPH), 9 680 Kč (včetně 21 % DPH)
Poplatek za recertifikaci bez zkoušky: 4 000 Kč (bez DPH), 4 840 Kč (včetně 21 % DPH)
Poplatek za recertifikaci se zkouškou: 6 000 Kč (bez DPH), 7 260 Kč (včetně 21 % DPH)

Poplatek za certifikaci pro funkci:

 • Manažer metrologie

7 000 Kč (bez DPH), 8 470 Kč (včetně 21 % DPH)
Poplatek za recertifikaci bez zkoušky: 4 000 Kč (bez DPH), 4 840 Kč (včetně 21 % DPH)
Poplatek za recertifikaci se zkouškou: 6 000 Kč (bez DPH), 7 260 Kč (včetně 21 % DPH)

Dozor pro držitele certifikátu (variabilní symbol: 700703): pravděpodobně 7. 10. 2020 (termín upřesníme)

Asistentka certifikačního orgánu

Ing. Jana Kelinová
Tel.: 602 479 541
E-mail: jkelinova@gradua.cz


Firemní vzdělávání zaměstnanců na míru

Plánujete specifický projekt vzdělávání zaměstnanců? Chcete zvýšit jeho účinnost vhodnou kombinací moderních forem a metod?

Více informací


Sdílet

Esc
Oblíbené kurzy
Naposledy navštívené