Gradua-CEGOS, s.r.o.
Vzdělávání Gradua


Projektové řízení I - Nástroje a metody plánování projektu

Pro úspěšné řízení projektů je nezbytné důsledné, přiměřeně detailní a současně realistické plánování. K plánování aktivit na projektu, stanovování jejich vzájemných vazeb, doby trvání aktivit i určení celkové doby trvání projektových prací, slouží několik osvědčených metod. Součástí plánování projektu je i alokace zdrojů, stanovení rozpočtu projektu a plánů ostatních oblastí nezbytných pro efektivní řízení projektu. V rámci semináře získáte představu o účelných přístupech k procesu plánování projektu.

Cíle

Absolventi kurzu budou schopni:

 • uvědomit si podstatu, význam a přínosy projektového řízení,
 • specifikovat, co je účelné vědět v okamžiku iniciace projektu,
 • přesně definovat cíle projektu,
 • naučit se ověřené postupy plánování projektových prací, včetně časového rozvrhu, alokace zdrojů a rozpočtování,
 • zpracovat dokumentaci plánu projektu.

Určeno

Projektovým manažerům, pracovníkům, kteří se připravují na pozici manažera projektu, členům projektových týmů.

Obsah

Projektové řízení - jaký přístup k řízení projektů je vlastně ten "správný"?

 • co je podstatou projektového řízení,
 • chápání projektového řízení v kontextu fungování firmy,
 • jaké přístupy můžeme aplikovat,
 • jaké standardy projektového řízení existují,
 • projektový management v souvislostech.

Projektové řízení - s jakými problémy se v řízení projektů v praxi setkáváte

 • typické problémy při zadávání, plánování a řízení projektu,
 • identifikace příčin obvyklých problémů.

Životní cyklus projektu

 • tradiční přístup k projektovému řízení - fáze životního cyklu projektu,
 • jak funguje agilní přístup k projektovému řízení.

Organizace projektu

 • kompetence projektového manažera, složení projektového týmu,
 • zainteresované strany, jejich vliv na projekt a motivy,
 • týmová práce, organizace prací v rámci projektu.

Formulace zadání projektu jako klíčový faktor úspěchu

 • jak Vám je obvykle projekt zadán - typické situace při zahájení přípravy projektu,
 • jak postupovat při zajištění podmínek a informací pro přípravu kvalitního zadání,
 • zakládací listina projektu,
 • specifikace cíle projektu, kritéria úspěšnosti projektu,
 • formulace zadání - metoda logického rámce.

Plánování projektu

 • definice předmětu projektu a rozsahu projektu,
 • sestavení podrobného rozpisu činností,
 • časový rozvrh projektu - typy harmonogramů,
 • plánování a alokace zdrojů, vyrovnání zdrojů, rezervy,
 • rozpočet projektu,
 • ostatní části plánu projektu (rizik, komunikace, kvality).

Klíčové principy realizace projektu

 • zahájení realizace projektu,
 • monitoring vývoje projektu - identifikace aktuálního stavu,
 • vyhodnocení odchylek reálného vývoje a plánu,
 • plánování a realizace nápravných opatření.

Metodika

Interaktivní výklad s cílenou diskuzí, skupinová a individuální cvičení, uvádění příkladů z praxe.

Harmonogram

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.

Manažer kurzu

Ing. Olga Bolechová
Telefon: 226 006 319
E-mail: obolechova@gradua.cz


Přihláška

Místo konání:Praha
Dny:2
Termín:07.03.2019-08.03.2019
Kat. číslo:190404
Cena s DPH 21%:9438.00
Vybrat tento termín
Místo konání:Plzeň
Dny:2
Termín:04.04.2019-05.04.2019
Kat. číslo:190405
Cena s DPH 21%:9438.00
Vybrat tento termín
Místo konání:Praha
Dny:2
Termín:25.04.2019-26.04.2019
Kat. číslo:190406
Cena s DPH 21%:9438.00
Vybrat tento termín
Místo konání:Praha
Dny:2
Termín:02.10.2019-03.10.2019
Kat. číslo:190407
Cena s DPH 21%:9438.00
Vybrat tento termín
Počet účastníků