Inovativní vzdělávání
a poradenství

Celní sazebník po rozsáhlých změnách HS 2022 od 1. 1. 2022

Manažer kurzu Bohuslava Fejtová    602 272 536


HS 2022, což je sedmé vydání nomenklatury harmonizovaného systému (HS), se celosvětově používá k jednotné klasifikaci zboží, s nímž se mezinárodně obchoduje, a byl přijat všemi smluvními stranami úmluvy o harmonizovaném systému. Vstoupí v platnost dne 1. ledna 2022 a nahradí tak stávající verzi z roku 2017. HS slouží jako základ pro celní tarify a pro sestavování statistik mezinárodního obchodu ve 211 ekonomikách světa včetně EU.

Od okamžiku vstupu ČR do EU je valná většina práv a povinností souvisejících s celním řízením upravena právními předpisy EU. Náš seminář seznámí účastníky se souvislostmi mezi obchodně-právními podmínkami dodávek zboží v zahraničním obchodě mimo EU a uplatňováním celních předpisů.

Kurz je určen všem zaměstnancům firem obchodujících se zeměmi EU i se třetími zeměmi, zaměstnancům logistických společností, dále přímým i nepřímým zástupcům v celním řízení a dalším zájemcům, kteří se potýkají s celním sazebníkem EU a potřebují si osvojit, popřípadě osvěžit a zaktualizovat své vědomosti týkající se zařazování zboží.

Jádrem semináře je seznámení s celosvětovou novelou celní nomenklatury, která vstoupí v platnost 1. 1. 2022 a přinese 351 rozsáhlých sad změn té stávající z roku 2017 i v EU.

Absolventi semináře budou schopni:

 • orientovat se v celním sazebníku EU,
 • používat celní sazebník pro celní, statistické a daňové účely,
 • prakticky využívat závazných a nezávazných informací o sazebním zařazení,
 • využívat zdarma dostupné internetové a jiné zdroje.

Zaměstnancům, popř. zástupcům firem obchodujících se zeměmi EU a dalším zájemcům, kteří se ve své praxi setkávají s problematikou celní nomenklatury, popř. z ní vyplývajících tarifních a netarifních opatření.

 • Základy práva EU - Celní sazebník jako právní předpis EU
 • Celní předpisy EU, česká legislativa, související ustanovení
 • Struktura celního sazebníku
 • Harmonizovaný systém
 • Kombinovaná nomenklatura EU
 • TARIC, TARIC CZ
 • Základní pravidla pro zařazování zboží
 • Závazná informace o sazebním zařazení
 • Celní sazebníky třetích zemí
 • Internetové a další zdroje a jejich praktické využití pro správné zařazení zboží

Pozn.: V případě aktuálních změn legislativy či potřeb našich klientů v oblasti celní problematiky budou v průběhu roku do naší nabídky zařazeny mimořádné semináře.

Výklad, příklady.

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.
 • červen 2022, školí Ing. Michal Kubát
 • listopad 2022, školí Ing. Michal Kubát
Místo konání:Praha nebo online
Dny:1
Termín:23.11.2022-23.11.2022
Kat. číslo:121208
Cena bez DPH:3900.00 Kč
Cena s DPH:4719.00 Kč
Vybrat tento termín
Počet účastníků

Esc
Oblíbené kurzy
Naposledy navštívené