Inovativní vzdělávání
a poradenství

Minimum celního deklaranta

Manažer kurzu Bohuslava Fejtová    602 272 536


Třídenní vzdělávací seminář určený zejména pro pracovníky celních deklarací, pracovníky celních oddělení logistických a dopravních firem, pracovníky logistiky a skladů, seznamuje se základní legislativou EU a ČR upravující celní problematiku, s vlastním procesem celního řízení, s problematikou původu zboží a v neposlední řadě seznamuje účastníky se strukturou společného celního sazebníku EU, resp. s harmonizovaným systémem popisu a číselného označování zboží a kombinovanou nomenklaturou, stejně tak osvojuje všeobecné principy a postupy při sazebním zařazení zboží.

 • Celní problematika, resp. celní právo, patří mezi velmi specifické, obsáhlé a náročné oblasti práva, a zejména jeho aplikace při provádění vlastního celního řízení přináší velká úskalí. Znalost základních právních předpisů EU i ČR je proto podstatná proto, aby kdokoliv mohl být účasten na procesech celního řízení, byť je mnohdy pouze v postavení dovozce či vývozce a pro celní řízení si zvolil zástupce. Vysvětlíme si postavení zástupců a rozdíl mezi přímým a nepřímým zastoupením tak, aby bylo zřejmé, kdo nese jakou míru odpovědnosti za úkony, které učiní.
 • V rámci kurzu se budeme věnovat aplikaci základních právních norem do praxe, tzn. pochopíme důležité pojmy, procesy, práva a povinnosti účastníků celního řízení. Důraz budeme klást na praktické provádění celního řízení a popisu jednotlivých na sobě závislých fázích. Vysvětlíme si jak probíhá standardní celní řízení v tzv. běžném postupu a jaké jsou výhody zjednodušených postupů v celním řízení. Zejména s přihlédnutím k tomu, že CS ČR v roce 2023 zrušila udělené zjednodušené postupy /zápis do záznamů deklaranta/ pro propouštění zboží do vývozních celních režimů a toto bude následovat i při propouštění do dovozních celních režimů, je třeba pochopit, proč k tomu došlo a jak dále postupovat. Zaměříme se i na provázanost provádění celního řízení a uplatňování DPH při dovozu, a nároků na osvobození od DPH při vývozu, nebo při osvobození od cla.
 • Podrobně se zaměříme na faktory, které mají dopad na správné stanovení cla - tzn. celní hodnota, její připočitatelné a odčitatelné položky, vliv dodacích doložek Incoterms. Nejsložitějším bodem našeho kurzu, a současně tím nejdůležitějším, bude naučit se pracovat se společným celním sazebníkem EU, pochopit rozdíl mezi sazebníkem a integrovaným celním sazebníkem Taricem, zvládnout všeobecná pravidla pro výklad kombinované nomenklatury a pravidla pro zařazování. Pro předcházení rizik v souvislosti s prováděním zahraničního obchodu musíme zvládnout orientaci v obchodněpolitických opatřeních, které na dovoz a vývoz dopadají. Aktuálně se zaměříme na oblast mezinárodních sankcí/uplatňované sankce vůči Rusku a Bělorusku a jejich dopady do procesů dovozu a vývozu zboží/, oblast zákazů a omezení /systém čerpání kvót, dodatečná cla, antidumping, nové povinnosti v oblasti "uhlíkového cla" a další/ a jak případně rizikům předcházet.
 • Vyplňování celních prohlášení zpravidla ve větší míře provádí zástupci v celním řízení. Za tímto účelem mají k dispozici deklarantské systémy. Nicméně je vhodné vědět, co je obsahem nejdůležitějších "kolonek" podávaného celního prohlášení. Připomenout si pravidla pro jejich vyplnění ve vazbě na uvádění údajů do deklarace celní hodnoty, uvádění kódů, které představují žádost o osvobození od dovozních cel, čerpání výhodnějších celních sazeb /preferenční sazby cla, nárok na tarifní suspenze a kvóty, atd./, správnost údajů o fakturované hodnotě, statistické hodnotě /i při vývozu/, celní hodnoty /jako základu pro clo, antidumpingové clo/, uvádění údajů o měrné jednotce a váze dováženého a vyváženého zboží /časté chyby vedoucí ke kontrolám tzv. celním dohledům/ a další.

Pracovníkům, kteří jsou ve firmách a institucích pověřeni realizováním a řízením celní problematiky či přípravou obchodních a celních dokladů, pracovníkům logistiky, skladů, dopravcům apod. Seminář je samozřejmě přínosem i pro účetní a finanční poradce, jenž vedou účetnictví a zpracovávají daňová přiznání výše uvedených firem či pro poradenské firmy.

Uvedení do problematiky celních předpisů

 • Legislativa EU a ČR v oblasti celního řízení
 • Základní terminologie - celní status, clo a jeho druhy, druhy celních režimů, zajištění celního dluhu, kombinovaná nomenklatura "KN"

Průběh celního řízení

 • Celní řízení a propouštění zboží do celních režimů
 • Deklarant a zastupování v celním řízení
 • Běžný postup v celním řízení a zjednodušené postupy
 • Doklady nutné k celnímu řízení
 • Obchodně politická opatření při dovozu a vývozu, rizika s nimi spojená
 • Osvobození od dovozního cla ve specifických případech
 • Celní sazebník EU a integrovaný celní sazebník, tj. TARIC - pravidla pro zařazování zboží do podpoložek KN
 • Původ zboží, jeho vliv při propouštění zboží do celních režimů, stanovení původu zboží, rozdíl mezi nepreferenčním a preferenčním původem zboží

Pravidla vyplňování celních prohlášení

 • Specifika jednotlivých celních režimů
 • Nastavení kontroly rozhodnutí, když je celní prohlášení zpracována zástupcem
 • Správné vyplnění kolonek v případě stanovení cla - fakturovaná hodnota x celní hodnota a navazující správnost stanovení základu pro DPH

Interaktivní výklad, vyplňování celních prohlášení, příklady.

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.

Jiří T., ComAp a.s.

Velká znalost pana lektora. Vše bylo do detailu vysvětleno, příjemně strávený čas při výuce. Výborný kurz!

Tomáš P., Pierburg s.r.o.

Školení splnilo mé očekávání, obdržel jsem vyčerpávající informace k celní problematice. Poutavě vedeno lektorem.

 • duben 2024, školí Ing. Lenka Tomáš Sabelová
 • říjen 2024, školí Ing. Lenka Tomáš Sabelová
Místo konání:Praha nebo online
Dny:3
Termín:01.10.2024-03.10.2024
Kat. číslo:141215
Cena bez DPH:16800.00 Kč
Cena s DPH:20328.00 Kč
Vybrat tento termín
Počet účastníků

Esc
Oblíbené kurzy
Naposledy navštívené