Gradua-CEGOS, s.r.o.
Vzdělávání Gradua


Nákupčí profesionál

Kvalifikovaný nákup je soubor operací, které zahrnují činnosti spojené se vznikem potřeby interního zákazníka, až po podpis smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím. Tyto činnosti může úspěšně zvládnout jen všestranně připravený a dostatečně vzdělaný nákupčí.

Cíle

 • Naučit se stanovit roli a pozici nákupu v podniku.
 • Umět určit interní potřebu z hlediska množství, kvality, ceny a času dodávky.
 • Zdokonalit se ve schopnosti vyhledávat a vybrat nejvhodnější dodavatele.
 • Naučit se posoudit úroveň a výkonnost nákupu.
 • Zdokonalit se ve vyjednávacích dovednostech.
 • Umět zvolit optimální strategii, organizaci a procesy nákupu.
 • Seznámit se s aplikací moderních metod řízení zásob.
 • Být obeznámen s nejnovějším zněním a aplikací obchodního zákoníku a celních zákonů.

Určeno

Pracovníkům v nákupních odděleních, samostatným nákupčím a pracovníkům dalších útvarů, kteří jsou pověřeni nákupem.

Obsah

Nákupní proces - jeho průběh a řízení

 • firma a nákup,
 • makroproces nákupu.

Organizace nákupního útvaru:

 • začlenění, kompetence, role,
 • de/centarlizace činností, středisko sdílených služeb,
 • spolupráce s interními útvary.

Strategické, taktické a operativní řízení nákupních činností

 • analytická činnost, potřeby firmy x možnosti trhů,
 • management informací, Make or Buy,
 • nákupní strategie,
 • taktický plán - quick x zevrubné plánování, účast nákupu,
 • správa nákupního portfolia, diferenciace,
 • správa dodavatelů, zařazování a vyřazování, vztahy - Jak spolu lidé hrají I.,
 • výběrová řízení a vyjednávání - Jak spolu lidé hrají II.,
 • správa kontaktů, vyváženost, milníky, změny podmínek,
 • plánování zásob a dodávek,
 • zpracování požadavku - od objednávky přes expediting po zaplacení.

Reporting

Zvyšování efektivity, zlepšování

Strategické, taktické, operativní nástroje a metody v nákupu

 • MIS - marketingový/manažerský informační systém,
 • nástroje situační analýzy: Pareto, ABC, RRS, Portfolio, 5-sil, VRIO, SLEPT,
 • nástroje category managementu, organizace práce v nákupní skupině (CM),
 • nástroje a metody řízení vztahů s dodavateli - SRM,
 • nástroje pro plán a rozpočtování,
 • demand management, (DTC, D4S, TCO),
 • řízení rizik, kontrolní nástroje: Compliance & Whisteblowers & Transparency,
 • scénáře pro kvalifikaci, výběr a hodnocení dodavatelů, kritéria,
 • projektové řízení, řízení změny, multioborová konektivita, nákupní brief,
 • SW podpora nákupu - ERP, řešení e-Prokurementu: E2E, e-Sourcing, e-aukce, P2P, řízení dokumentů,
 • komunikační dovednosti, zbožíznalectví a vzdělávání se v nákupu,
 • směrnice nákupu, ISO v nákupu.

Řízení zásob v nákupu

 • klasifikace zásob,
 • zásoba v čase,
 • Bod rozpojení,
 • modely řízení zásob,
 • druhy poptávky,
 • analýzy pro řízení zásob,
 • pojistná zásoba ? její úloha,
 • TOC a řízení zásob.

Dodavatelé - výběr, kvalifikace, hodnocení, komunikace

 • kvalifikace dodavatelů,
 • metody a nástroje hodnocení dodavatelů,
 • komunikace a spolupráce s dodavateli,
 • průzkumy trhu, databázové zdroje, elektronická tržiště,
 • IT nástroje pro správu dodavatelů.

Controlling nákupu a řízení výkonnosti nákupu

 • proč měříme výkonnost nákupu,
 • základní principy měření výkonnosti nákupu,
 • zásady nastavení KPI pro nákup,
 • nejčastější KPI pro nákup.

Vyjednávání v nákupu

 • fáze vyjednávání,
 • klíčová role přípravy vyjednávání,
 • osobnostní typy ve vyjednávání,
 • strategie vyjednávání pro různé situace,
 • strategie pro zablokovaná vyjednávání,
 • vyjednávání s monopolními a dominantními dodavateli,
 • uzavírací techniky,
 • praktický trénink vyjednávání.

Nákup a právo

 • základní ustanovení občanského zákoníku o uzavírání smluv,
 • odpovědnost vedoucích zaměstnanců za uzavřenou smlouvu (včetně důsledků překročení kompetencí),
 • speciální zákonná pravidla pro smlouvy o nákupu, subdodávkách, poskytnutí služeb,
 • povinnosti prodávajícího a kupujícího,
 • reklamace/odpovědnost za vady,
 • praktické vychytávky (výhrada vlastnictví, zajištění nároků kupujícího, insolvenční doložka),
 • nákup zboží s mezinárodním prvkem (Vídeňská úmluva, Úmluva CMR, doložky INCOTERMS),
 • řešení sporů.

Celní administrativa

 • elektronické celní řízení, celní režimy, celní sazebník EU, TARIC EU a způsoby výpočtu dovozních poplatků,
 • dodací podmínky v mezinárodním obchodě - INCOTERMS,
 • statistický systém sledování pohybu zboží mezi členskými státy EU - INTRASTAT.

Účastník má možnost zvolit jednu z variant ukončení kurzu a získat:

a) Osvědčení o absolvování kurzu

27 400 Kč (bez DPH), 33 154 Kč (včetně 21 % DPH)

3 x 2 dny

 b) Certifikát Gradua-CEGOS

Po absolvování kurzu se účastník přihlásí k závěrečné certifikační zkoušce, jejíž podmínkou je zpracování a obhájení písemné práce. Po úspěšné obhajobě získá účastník "Certifikát Gradua-CEGOS".

Cena za zkoušku

4 000 Kč (bez DPH), 4 840 Kč (včetně 21 % DPH)

Variabilní symbol závěrečné certifikační zkoušky je 191020.

Metodika

Interaktivní výklad s diskuzí, případové studie, příklady.

Harmonogram

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.

Manažer kurzu

Bohuslava Fejtová
Telefon: 226 006 308
E-mail: bfejtova@gradua.cz


Přihláška

Místo konání:Praha
Dny:6
Termín:25.04.2019-26.04.2019
13.05.2019-14.05.2019
06.06.2019-07.06.2019
Kat. číslo:191001
Cena s DPH 21%:33154.00
Vybrat tento termín
Místo konání:Praha
Dny:6
Termín:24.10.2019-25.10.2019
12.11.2019-13.11.2019
26.11.2019-27.11.2019
Kat. číslo:191002
Cena s DPH 21%:33154.00
Vybrat tento termín
Počet účastníků