Inovativní vzdělávání
a poradenství

Nákupčí profesionál

Manažer kurzu Bohuslava Fejtová    602 272 536


Kurz Nákupčí profesionál je zaměřen na pozici seniorních nákupčích, kteří chtějí být ve svém oboru v popředí. Kurz zevrubně popisuje procesní standardy nákupního procesu. Zaměřuje se na posuny v managementu nákupní funkce, na opomíjené činnosti, které jsou však nezbytné pro její správný výkon. Zprostředkovává vědomosti a poznatky z posledních vývojových trendů v nákupním oboru.
Zvýšená pozornost bude věnována strategickým nákupním činnostem se zaměřením na vysokou přidanou hodnotou nákupního týmu, jako byznys partnera, ale i střediskům sdílených služeb zajišťujících efektivní komunikaci a vyvážené vztahy s partnery. To vše zajistí absolventům tohoto kurzu nadstandardní vhled do nákupní problematiky jako celku.

 • Naučit se odlišit dobrý výkon nákupní funkce od nedostatečných/neefektivních postupů.
 • Umět stanovit nákupní cíle, zvolit optimální strategii, organizaci a procesy nákupu vzhledem k roli a kompetencím nákupu v podniku.
 • Umět diferencovat nákupní položky/dodavatele dle důležitosti a přiřadit jim správný význam.
 • Analyzovat interní potřebu z hlediska skutečných potřeb metodami Demand managementu a analýz nákupních trhů.
 • Zdokonalit se ve schopnosti výběru nejvýhodnějšího dodavatele.
 • Růst ve vyjednávacích dovednostech, komunikaci s interními klienty i s dodavateli.
 • Naučit se posoudit úroveň a výkonnost nákupu a hledat cesty ke zlepšování nákupní funkce.
 • Seznámit se s aplikací moderních metod řízení zásob.
 • Umět nastavit a řídit kontrakt v parametrech množství, kvality, ceny a času výkonu. 
 • Být obeznámen s nejnovějším zněním a aplikací obchodního zákoníku a celních zákonů.
 • Rozšířit si poznatky o možnostech elektronizace, robotizace procesů nákupu a mít přehled o současných automatizovaných řešeních pro nákup.

Rozvojový kurz určený pro seniorní strategické nákupčí. Pracovníkům v nákupních odděleních, samostatným nákupčím a pracovníkům dalších útvarů, kteří jsou pověřeni nákupem.

Nákupní proces - jeho průběh a řízení

 • firma a nákup,
 • makroproces nákupu.

Organizace nákupního útvaru

 • začlenění, kompetence, role,
 • de/centralizace činností, středisko sdílených služeb,
 • spolupráce s interními útvary.

Strategické, taktické a operativní řízení nákupních činností

 • analytická činnost, potřeby firmy x možnosti trhů,
 • management informací, Make or Buy,
 • nákupní strategie,
 • taktický plán - quick x zevrubné plánování, účast nákupu,
 • správa nákupního portfolia, diferenciace,
 • správa dodavatelů, zařazování a vyřazování, vztahy - Jak spolu lidé hrají I.,
 • výběrová řízení a vyjednávání - Jak spolu lidé hrají II.,
 • správa kontraktů, vyváženost, milníky, změny podmínek,
 • plánování zásob a dodávek,
 • zpracování požadavku - od objednávky přes expediting po zaplacení,
 • reporting,
 • zvyšování efektivity, zlepšování.

Strategické, taktické, operativní nástroje a metody v nákupu

 • MIS - marketingový/manažerský informační systém,
 • nástroje situační analýzy: Pareto, ABC, RRS, Portfolio, 5-sil, VRIO, SLEPT,
 • nástroje category managementu, organizace práce v nákupní skupině (CM),
 • nástroje a metody řízení vztahů s dodavateli - SRM,
 • nástroje pro plán a rozpočtování,
 • demand management, (DTC, D4S, TCO),
 • řízení rizik, kontrolní nástroje: Compliance & Whisteblowers & Transparency,
 • scénáře pro kvalifikaci, výběr a hodnocení dodavatelů, kritéria,
 • projektové řízení, řízení změny, multioborová konektivita, nákupní brief,
 • SW podpora nákupu - ERP, řešení e-Prokurementu: E2E, e-Sourcing, e-aukce, P2P, řízení dokumentů,
 • komunikační dovednosti, zbožíznalectví a vzdělávání se v nákupu,
 • směrnice nákupu, ISO v nákupu.

Řízení zásob v nákupu

 • klasifikace zásob,
 • zásoba v čase,
 • Bod rozpojení,
 • modely řízení zásob,
 • druhy poptávky,
 • analýzy pro řízení zásob,
 • pojistná zásoba - její úloha,
 • TOC a řízení zásob.

Dodavatelé - výběr, kvalifikace, hodnocení, komunikace

 • kvalifikace dodavatelů,
 • metody a nástroje hodnocení dodavatelů,
 • komunikace a spolupráce s dodavateli,
 • průzkumy trhu, databázové zdroje, elektronická tržiště,
 • IT nástroje pro správu dodavatelů.

Controlling nákupu a řízení výkonnosti nákupu

 • proč měříme výkonnost nákupu,
 • základní principy měření výkonnosti nákupu,
 • zásady nastavení KPI pro nákup,
 • nejčastější KPI pro nákup.

Vyjednávání v nákupu

 • fáze vyjednávání,
 • klíčová role přípravy vyjednávání,
 • osobnostní typy ve vyjednávání,
 • strategie vyjednávání pro různé situace,
 • strategie pro zablokovaná vyjednávání,
 • vyjednávání s monopolními a dominantními dodavateli,
 • uzavírací techniky,
 • praktický trénink vyjednávání.

Nákup a právo

 • základní ustanovení občanského zákoníku o uzavírání smluv,
 • odpovědnost vedoucích zaměstnanců za uzavřenou smlouvu (včetně důsledků překročení kompetencí),
 • speciální zákonná pravidla pro smlouvy o nákupu, subdodávkách, poskytnutí služeb,
 • povinnosti prodávajícího a kupujícího,
 • reklamace/odpovědnost za vady,
 • praktické vychytávky (výhrada vlastnictví, zajištění nároků kupujícího, insolvenční doložka),
 • nákup zboží s mezinárodním prvkem (Vídeňská úmluva, Úmluva CMR, doložky INCOTERMS),
 • řešení sporů.

Celní administrativa

 • elektronické celní řízení, celní režimy, celní sazebník EU, TARIC EU a způsoby výpočtu dovozních poplatků,
 • dodací podmínky v mezinárodním obchodě - INCOTERMS,
 • statistický systém sledování pohybu zboží mezi členskými státy EU - INTRASTAT.

Účastník má možnost zvolit jednu z variant ukončení kurzu a získat:

a) Osvědčení o absolvování kurzu

27 400 Kč (bez DPH), 33 154 Kč (včetně 21 % DPH)

3 x 2 dny

b) Certifikát Gradua-CEGOS

Po absolvování kurzu se účastník přihlásí k závěrečné certifikační zkoušce, jejíž podmínkou je zpracování a obhájení písemné práce. Po úspěšné obhajobě získá účastník "Certifikát Gradua-CEGOS".

Cena za zkoušku

4 000 Kč (bez DPH), 4 840 Kč (včetně 21 % DPH)

Variabilní symbol závěrečné certifikační zkoušky je 111013.

Interaktivní výklad s diskuzí, případové studie, příklady.

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.

Nikola K., ASSA ABLOY ES Production s.r.o.

Školení "Nákupčí profesionál" mi bylo přínosem. Pan lektor umí poutavě přednášet a vše skvěle vysvětlí!

Kateřina M., ASSA ABLOY ES Production s.r.o.

Příjemné vystupování lektora, velký objem informací. Velmi přínosné a inspirativní shledávám přímé zkušenosti z praxe. Oceňuji doporučení a lidský přístup školitele k posluchačům (hluboké znalosti problematiky, přehled o aktuální situaci na trhu).

Hana S., Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.

Kurz mi rozšířil možnosti, vědomosti, velmi kvalitní výuka. S kurzem jsem byla velice spokojena.

Daniela M., DOPPLER CZ, spol. s r.o.

Velmi dobře rozvržené příklady z praxe vs. teorie.

 • 21. - 22. 10. + 11. - 12. 11. + 25. - 26. 11. 2021, Praha, školí školí Ing. Josef Zrník, JUDr. Arnošt Urban, Jiří Nejedlý, plk. Mgr. Josef Vachtl, Petr Karkovský
Místo konání:Praha
Dny:6
Termín:21.10.2021-22.10.2021
11.11.2021-12.11.2021
25.11.2021-26.11.2021
Kat. číslo:111002
Cena bez DPH:27400.00 Kč
Cena s DPH:33154.00 Kč
Vybrat tento termín
Počet účastníků

Top kurzy


Esc
Oblíbené kurzy
Naposledy navštívené