Nákupčí profesionál

Manažer kurzu Bohuslava Fejtová    226 006 308


Role a úlohy nákupu se dnes dramaticky mění. Tradiční pohled, že nákupní útvar dbá na to, aby obstaral včas, v správné kvalitě, množství a dobré ceně, samozřejmě zůstává. Před nákupem však dnes stojí daleko komplexnější úlohy. Nákup se stává střediskem sdílených služeb, které nabízí svým interním klientům, Nákupčí jsou součástí širokých projektových (crossfunctional) týmů, které se zaměřují nejen na vývoj a inovace produktů pro zvýšení konkurenceschopnosti, ale také na sociální aspekty a dlouhodobě udržitelné vztahy s dodavateli. Mít ve svém kruhu ty nejtalentovanější, spolupracovat s nejlepšími firmami v oboru, podílet se na řízení jejich dodavatelského řetězce, jsou časté požadavky na dovednosti nákupčího. Vedle toho musí nákupní útvar jít s dobou i v oblasti automatizace. Data, která nákupčí produkují, jsou velmi cenná a pro kvalifikované nákupní rozhodnutí nenahraditelná, jen dobře nakonfigurovaný nákupní systém je umí zhodnotit. Jaké nástroje má nákupčí dnes k dispozici pro kvalitní řízení nákupních činností? Jak dosáhnout vyšší efektivity? Absolvujte kurz Nákupčí profesionál, kde pod vedením zkušených lektorů - specialistů nákupu dosáhnete na nejnovější trendy v celé šíři nákupních procesů.
 • Naučit se stanovit roli a pozici nákupu v podniku.
 • Umět určit interní potřebu z hlediska množství, kvality, ceny a času dodávky.
 • Zdokonalit se ve schopnosti vyhledávat a vybrat nejvhodnější dodavatele.
 • Naučit se posoudit úroveň a výkonnost nákupu.
 • Zdokonalit se ve vyjednávacích dovednostech.
 • Umět zvolit optimální strategii, organizaci a procesy nákupu.
 • Seznámit se s aplikací moderních metod řízení zásob.
 • Být obeznámen s nejnovějším zněním a aplikací obchodního zákoníku a celních zákonů.

Pracovníkům v nákupních odděleních, samostatným nákupčím a pracovníkům dalších útvarů, kteří jsou pověřeni nákupem.

Nákupní proces - jeho průběh a řízení

 • firma a nákup,
 • makroproces nákupu.

Organizace nákupního útvaru:

 • začlenění, kompetence, role,
 • de/centralizace činností, středisko sdílených služeb,
 • spolupráce s interními útvary.

Strategické, taktické a operativní řízení nákupních činností

 • analytická činnost, potřeby firmy x možnosti trhů,
 • management informací, Make or Buy,
 • nákupní strategie,
 • taktický plán - quick x zevrubné plánování, účast nákupu,
 • správa nákupního portfolia, diferenciace,
 • správa dodavatelů, zařazování a vyřazování, vztahy - Jak spolu lidé hrají I.,
 • výběrová řízení a vyjednávání - Jak spolu lidé hrají II.,
 • správa kontraktů, vyváženost, milníky, změny podmínek,
 • plánování zásob a dodávek,
 • zpracování požadavku - od objednávky přes expediting po zaplacení,
 • reporting,
 • zvyšování efektivity, zlepšování.

Strategické, taktické, operativní nástroje a metody v nákupu

 • MIS - marketingový/manažerský informační systém,
 • nástroje situační analýzy: Pareto, ABC, RRS, Portfolio, 5-sil, VRIO, SLEPT,
 • nástroje category managementu, organizace práce v nákupní skupině (CM),
 • nástroje a metody řízení vztahů s dodavateli - SRM,
 • nástroje pro plán a rozpočtování,
 • demand management, (DTC, D4S, TCO),
 • řízení rizik, kontrolní nástroje: Compliance & Whisteblowers & Transparency,
 • scénáře pro kvalifikaci, výběr a hodnocení dodavatelů, kritéria,
 • projektové řízení, řízení změny, multioborová konektivita, nákupní brief,
 • SW podpora nákupu - ERP, řešení e-Prokurementu: E2E, e-Sourcing, e-aukce, P2P, řízení dokumentů,
 • komunikační dovednosti, zbožíznalectví a vzdělávání se v nákupu,
 • směrnice nákupu, ISO v nákupu.

Řízení zásob v nákupu

 • klasifikace zásob,
 • zásoba v čase,
 • Bod rozpojení,
 • modely řízení zásob,
 • druhy poptávky,
 • analýzy pro řízení zásob,
 • pojistná zásoba - její úloha,
 • TOC a řízení zásob.

Dodavatelé - výběr, kvalifikace, hodnocení, komunikace

 • kvalifikace dodavatelů,
 • metody a nástroje hodnocení dodavatelů,
 • komunikace a spolupráce s dodavateli,
 • průzkumy trhu, databázové zdroje, elektronická tržiště,
 • IT nástroje pro správu dodavatelů.

Controlling nákupu a řízení výkonnosti nákupu

 • proč měříme výkonnost nákupu,
 • základní principy měření výkonnosti nákupu,
 • zásady nastavení KPI pro nákup,
 • nejčastější KPI pro nákup.

Vyjednávání v nákupu

 • fáze vyjednávání,
 • klíčová role přípravy vyjednávání,
 • osobnostní typy ve vyjednávání,
 • strategie vyjednávání pro různé situace,
 • strategie pro zablokovaná vyjednávání,
 • vyjednávání s monopolními a dominantními dodavateli,
 • uzavírací techniky,
 • praktický trénink vyjednávání.

Nákup a právo

 • základní ustanovení občanského zákoníku o uzavírání smluv,
 • odpovědnost vedoucích zaměstnanců za uzavřenou smlouvu (včetně důsledků překročení kompetencí),
 • speciální zákonná pravidla pro smlouvy o nákupu, subdodávkách, poskytnutí služeb,
 • povinnosti prodávajícího a kupujícího,
 • reklamace/odpovědnost za vady,
 • praktické vychytávky (výhrada vlastnictví, zajištění nároků kupujícího, insolvenční doložka),
 • nákup zboží s mezinárodním prvkem (Vídeňská úmluva, Úmluva CMR, doložky INCOTERMS),
 • řešení sporů.

Celní administrativa

 • elektronické celní řízení, celní režimy, celní sazebník EU, TARIC EU a způsoby výpočtu dovozních poplatků,
 • dodací podmínky v mezinárodním obchodě - INCOTERMS,
 • statistický systém sledování pohybu zboží mezi členskými státy EU - INTRASTAT.

Účastník má možnost zvolit jednu z variant ukončení kurzu a získat:

a) Osvědčení o absolvování kurzu

27 400 Kč (bez DPH), 33 154 Kč (včetně 21 % DPH)

3 x 2 dny

 b) Certifikát Gradua-CEGOS

Po absolvování kurzu se účastník přihlásí k závěrečné certifikační zkoušce, jejíž podmínkou je zpracování a obhájení písemné práce. Po úspěšné obhajobě získá účastník "Certifikát Gradua-CEGOS".

Cena za zkoušku

4 000 Kč (bez DPH), 4 840 Kč (včetně 21 % DPH)

Variabilní symbol závěrečné certifikační zkoušky je 191020.

Interaktivní výklad s diskuzí, případové studie, příklady.

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.

Daniela M., DOPPLER CZ, spol. s r.o.

Velmi dobře rozvržené příklady z praxe vs. teorie.

 • 24. - 25. 10. + 12. - 13. 11. + 27. - 28. 11. 2019, Praha, školí Ing. Josef Zrník, Ing. Josef Houška, JUDr. Arnošt Urban, Jiří Nejedlý, Petr Karkovský

Kvalifikovaný nákup je soubor operací, které zahrnují činnosti spojené se vznikem potřeby interního zákazníka, až po podpis smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím. Tyto činnosti může úspěšně zvládnout jen všestranně připravený a dostatečně vzdělaný nákupčí.

 • Naučit se stanovit roli a pozici nákupu v podniku.
 • Umět určit interní potřebu z hlediska množství, kvality, ceny a času dodávky.
 • Zdokonalit se ve schopnosti vyhledávat a vybrat nejvhodnější dodavatele.
 • Naučit se posoudit úroveň a výkonnost nákupu.
 • Zdokonalit se ve vyjednávacích dovednostech.
 • Umět zvolit optimální strategii, organizaci a procesy nákupu.
 • Seznámit se s aplikací moderních metod řízení zásob.
 • Být obeznámen s nejnovějším zněním a aplikací obchodního zákoníku a celních zákonů.

Pracovníkům v nákupních odděleních, samostatným nákupčím a pracovníkům dalších útvarů, kteří jsou pověřeni nákupem.

Nákupní proces - jeho průběh a řízení

 • firma a nákup,
 • makroproces nákupu.

Organizace nákupního útvaru

 • začlenění, kompetence, role,
 • de/centralizace činností, středisko sdílených služeb,
 • spolupráce s interními útvary.

Strategické, taktické a operativní řízení nákupních činností

 • analytická činnost, potřeby firmy x možnosti trhů,
 • management informací, Make or Buy,
 • nákupní strategie,
 • taktický plán - quick x zevrubné plánování, účast nákupu,
 • správa nákupního portfolia, diferenciace,
 • správa dodavatelů, zařazování a vyřazování, vztahy - Jak spolu lidé hrají I.,
 • výběrová řízení a vyjednávání - Jak spolu lidé hrají II.,
 • správa kontaktů, vyváženost, milníky, změny podmínek,
 • plánování zásob a dodávek,
 • zpracování požadavku - od objednávky přes expediting po zaplacení,
 • reporting,
 • zvyšování efektivity, zlepšování.

Strategické, taktické, operativní nástroje a metody v nákupu

 • MIS ? marketingový/manažerský informační systém,
 • nástroje situační analýzy: Pareto, ABC, RRS, Portfolio, 5-sil, VRIO, SLEPT,
 • nástroje category managementu, organizace práce v nákupní skupině (CM),
 • nástroje a metody řízení vztahů s dodavateli - SRM,
 • nástroje pro plán a rozpočtování,
 • demand management, (DTC, D4S, TCO),
 • řízení rizik, kontrolní nástroje: Compliance & Whisteblowers & Transparency,
 • scénáře pro kvalifikaci, výběr a hodnocení dodavatelů, kritéria,
 • projektové řízení, řízení změny, multioborová konektivita, nákupní brief,
 • SW podpora nákupu - ERP, řešení e-Prokurementu: E2E, e-Sourcing, e-aukce, P2P, řízení dokumentů,
 • komunikační dovednosti, zbožíznalectví a vzdělávání se v nákupu,
 • směrnice nákupu, ISO v nákupu.

Řízení zásob v nákupu

 • klasifikace zásob,
 • zásoba v čase,
 • Bod rozpojení,
 • modely řízení zásob,
 • druhy poptávky,
 • analýzy pro řízení zásob,
 • pojistná zásoba - její úloha,
 • TOC a řízení zásob.

Dodavatelé - výběr, kvalifikace, hodnocení, komunikace

 • kvalifikace dodavatelů,
 • metody a nástroje hodnocení dodavatelů,
 • komunikace a spolupráce s dodavateli,
 • průzkumy trhu, databázové zdroje, elektronická tržiště,
 • IT nástroje pro správu dodavatelů.

Controlling nákupu a řízení výkonnosti nákupu

 • proč měříme výkonnost nákupu,
 • základní principy měření výkonnosti nákupu,
 • zásady nastavení KPI pro nákup,
 • nejčastější KPI pro nákup.

Vyjednávání v nákupu

 • fáze vyjednávání,
 • klíčová role přípravy vyjednávání,
 • osobnostní typy ve vyjednávání,
 • strategie vyjednávání pro různé situace,
 • strategie pro zablokovaná vyjednávání,
 • vyjednávání s monopolními a dominantními dodavateli,
 • uzavírací techniky,
 • praktický trénink vyjednávání.

Nákup a právo

 • základní ustanovení občanského zákoníku o uzavírání smluv,
 • odpovědnost vedoucích zaměstnanců za uzavřenou smlouvu (včetně důsledků překročení kompetencí),
 • speciální zákonná pravidla pro smlouvy o nákupu, subdodávkách, poskytnutí služeb,
 • povinnosti prodávajícího a kupujícího,
 • reklamace/odpovědnost za vady,
 • praktické vychytávky (výhrada vlastnictví, zajištění nároků kupujícího, insolvenční doložka),
 • nákup zboží s mezinárodním prvkem (Vídeňská úmluva, Úmluva CMR, doložky INCOTERMS),
 • řešení sporů.

Celní administrativa

 • elektronické celní řízení, celní režimy, celní sazebník EU, TARIC EU a způsoby výpočtu dovozních poplatků,
 • dodací podmínky v mezinárodním obchodě - INCOTERMS,
 • statistický systém sledování pohybu zboží mezi členskými státy EU - INTRASTAT.

Účastník má možnost zvolit jednu z variant ukončení kurzu a získat:

a) Osvědčení o absolvování kurzu

27 400 Kč (bez DPH), 33 154 Kč (včetně 21 % DPH)

3 x 2 dny

b) Certifikát Gradua-CEGOS

Po absolvování kurzu se účastník přihlásí k závěrečné certifikační zkoušce, jejíž podmínkou je zpracování a obhájení písemné práce. Po úspěšné obhajobě získá účastník "Certifikát Gradua-CEGOS".

Cena za zkoušku

4 000 Kč (bez DPH), 4 840 Kč (včetně 21 % DPH)

Variabilní symbol závěrečné certifikační zkoušky je 101021.

Interaktivní výklad s diskuzí, případové studie, příklady.

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.

Daniela M., DOPPLER CZ, spol. s r.o.

Velmi dobře rozvržené příklady z praxe vs. teorie.

Místo konání:Praha
Dny:6
Termín:24.10.2019-25.10.2019
12.11.2019-13.11.2019
27.11.2019-28.11.2019
Kat. číslo:191002
Cena bez DPH:27400.00
Cena s DPH:33154.00
Vybrat tento termín
Místo konání:Praha
Dny:6
Termín:23.04.2020-24.04.2020
11.05.2020-12.05.2020
04.06.2020-05.06.2020
Kat. číslo:101001
Cena bez DPH:27400.00
Cena s DPH:33154.00
Vybrat tento termín
Místo konání:Praha
Dny:6
Termín:22.10.2020-23.10.2020
12.11.2020-13.11.2020
26.11.2020-27.11.2020
Kat. číslo:101002
Cena bez DPH:27400.00
Cena s DPH:33154.00
Vybrat tento termín
Počet účastníků

Esc
Oblíbené kurzy
Naposledy navštívené