Gradua-CEGOS, s.r.o.
Vzdělávání Gradua


Finanční řízení pro manažery neekonomy

V moderně řízených podnicích jsou na manažery kladeny vysoké nároky. U všech manažerů, bez ohledu na zastávanou pozici a stupeň řízení, se očekává, že se budou orientovat v základních pojmech podnikové ekonomiky, naučí se číst účetní výstupy, které potřebují pro svá rozhodnutí a dynamické řízení podniku. Jsou schopni součinnosti při hodnocení podnikových údajů, při finančním plánování, při řízení podnikových peněžních toků a dalších oblastí ekonomiky podniku. Praktické zaměření kurzu, zaručená srozumitelnost pro neekonomy, individuální přístup v malé skupině posluchačů zvyšují přínos kurzu.

Cíle

 • Absolvent kurzu získá ucelený pohled na podnikové finanční řízení a podnikovou ekonomiku.
 • Prohloubí si znalost obsahu základních ekonomických kategorií, osvojí si pojmy finančního řízení a podnikové ekonomiky, seznámí se se základy hodnocení majetkové a finanční situace podniku.
 • Zvýší svoji jistotu při komunikaci s účetními, ekonomickými a finančními pracovníky.

Určeno

Všem manažerům neekonomům jako pokračování získávání ekonomických znalostí a praktických dovedností pro řízení a rozhodování ve svěřené oblasti výkonu pracovní činnosti. Znalost obsahu kurzu "Účetní výkazy pro manažery neekonomy - jak se orientovat v účetních výkazech podniku a jejich využití pro finanční řízení" je předpokladem pro efektivnější zvládnutí kurzu.

Obsah

1. den

Základní principy podnikání

 • základní schéma podnikání,
 • cíle podnikání,
 • funkce podniku, ekonomický informační systém.

Podnikový účetní systém a manažer

 • účetnictví podniku a jeho funkce,
 • finanční a manažerské účetnictví, manažerské účetní informace,
 • majetková a finanční struktura podniku, rozvaha,
 • tvorba výsledku hospodaření, výnosy a náklady, výkaz zisku a ztráty,
 • peněžní výsledek hospodaření, výkaz cash flow,
 • vzájemné vazby mezi účetními výkazy.

2. den

Základy finanční analýzy

 • charakteristiky finančně zdravého podniku, funkce a uživatelé finanční analýzy, vstupní údaje pro hodnocení podniku, základní metody hodnocení,
 • analýza ekonomické situace podniku,
 • nejčastěji v praxi používané finanční ukazatele hodnocení podniku,
 • případová studie hodnocení finančního zdraví reálné firmy.

3.?4. den

Finanční řízení podniku

 • základní pojmy a principy finančního řízení a rozhodování,
 • cíle finančního řízení podniku,
 • investiční rozhodování a řízení investic, plánování peněžních toků z investic, případová studie hodnocení efektivnosti investice,
 • dlouhodobé zdroje financování a náklady kapitálu,
 • řízení likvidity, pracovní kapitál a jeho řízení,
 • řízení zásob, pohledávek, peněžních prostředků,
 • krátkodobé zdroje financování,
 • finanční plánování a finanční prognózy,
 • řízení finanční výkonnosti podniku.

Pozn.: Při současném objednání kurzu "Účetní výkazy pro manažery neekonomy - jak se orientovat v účetních výkazech podniku a jejich využití pro finanční řízení" sleva 10 % na oba kurzy. Cena po slevě 10 %: 13 300 Kč (bez DPH), 16 093 Kč (včetně 21 % DPH)

Metodika

Interaktivní výklad s diskuzí, praktická cvičení, modelové příklady.

Harmonogram

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.

Manažer kurzu

Mgr. Jakub Ječný
Telefon: 226 006 307
E-mail: jjecny@gradua.cz


Přihláška

Místo konání:Praha
Dny:4
Termín:05.11.2018-06.11.2018
12.11.2018-13.11.2018
Kat. číslo:180610
Cena s DPH 21%:17908.00
Vybrat tento termín
Počet účastníků