Gradua-CEGOS, s.r.o.
Vzdělávání Gradua


Odborně způsobilá osoba (OZO) k zajišťování úkolů v prevenci rizik BOZP - seminář

Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) patří mezi základní povinnosti každého zaměstnavatele. Zákon č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí nařízení vlády č. 592/2006 Sb. stanoví požadavky na odbornou způsobilost osoby k zajišťování a provádění úkolů v oblasti BOZP, se zaměřením na hodnocení a prevenci rizik. Osoba odborně způsobilá (OZO) je poradcem, metodikem, organizátorem i koordinátorem pro oblast BOZP. Plnění povinností v BOZP a úkoly v prevenci pracovních rizik jsou uvedeny v zákoníku práce a v zákoně č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, konkrétní požadavky na odbornou způsobilost OZO a podmínky jejího získání stanovuje nař. vl. č. 592/2006 Sb.

Cíle

 • Účastníci semináře si pod odborným vedením lektorů - odborníků v oblasti BOZP přehledně zopakují, doplní a rozšíří své znalosti z oblasti BOZP v rozsahu aktuální právní úpravy této oblasti, ozřejmí si souvislosti a vazby s dalšími oblastmi, ověří si správnost svého pojetí problematiky, porovnají své praktické dovednosti se standardy správné praxe.
 • Pro účastníky, kteří se připravují na zkoušku k získání osvědčení OZO, je seminář ideálním způsobem přípravy.

Určeno

Seminář je určen pro zájemce z řad stávajících OZO v oblasti BOZP, kteří již tuto činnosti vykonávají a kteří si chtějí zopakovat, zaktualizovat či prohloubit, případně doplnit a rozšířit, své znalosti v oblasti BOZP, aby mohli složit zkoušky (viz § 3 odst. 1 nařízení vlády č. 592/2006 Sb. a příloha č. 1) v rozsahu stanoveném zákonem č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stát se OZO k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP, resp. osobami s potřebnými znalostmi (viz § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů), jako: zaměstnavatelé s potřebnými znalostmi, zaměstnanci u konkrétních zaměstnavatelů, dodavatelé služeb v rámci vázané živnosti "Poskytování služeb v oblasti BOZP" ve smyslu zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, použít získané znalosti v dané oblasti na této úrovni za jiným účelem.

Obsah

 • Aktuální právní úprava oblasti BOZP, specifika jednotlivých úseků
 • Státní správa a státní kontrola v oblasti BOZP
 • Povinnosti zaměstnavatelů (vedoucích zaměstnanců), práva a povinnosti zaměstnanců, odborů, zástupců zaměstnanců pro BOZP
 • Prevence pracovních rizik - identifikace nebezpečí a hodnocení rizik pracovních činností profesí a pracovišť
 • Bezpečnost práce a technických zařízení (včetně dopravních prostředků a VTZ)
 • Specifika stavebnictví z pohledu BOZP
 • Pracovní prostředí a pracovní podmínky z hlediska BOZP, ochrana pracovněprávních vztahů
 • Ergonomie a BOZP
 • Ochrana zdraví při práci (pracovnělékařské služby, kategorizace prací), hygiena práce
 • Organizace a řízení BOZP na úrovni podniku
 • Management BOZP, management rizik BOZP a mimořádných událostí
 • Základní předpisy a požadavky PO
 • Základní požadavky právních předpisů v oblasti ochrany životního prostředí a jejich identifikace, příklady s vazbou na BOZP

Pozn.: Tematické okruhy semináře pokrývají všechny zásadní úseky oblasti BOZP ve smyslu ustanovení § 349 odst. 1 zákoníku práce.

UPOZORNĚNÍ: Pokud chce absolvent semináře získat odbornou způsobilost k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP, musí se přihlásit ke zkoušce z odborné způsobilosti fyzických osob ve smyslu ustanovení § 9 a § 10 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a § 2 písm. a) nařízení vlády č. 592/2006 Sb., a úspěšně ji složit.

Pozn.: Zkouška z odborné způsobilosti je zajišťována společností Gradua-CEGOS, s.r.o., podle akreditace pro provádění zkoušek udělené rozhodnutím MPSV.

Metodika

Výklad základních právních a ostatních předpisů v oblasti BOZP s cílenou diskuzí k probíraným okruhům.

Harmonogram

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.

Manažer kurzu

Martina Rydrychová
Telefon: 226 006 376
E-mail: mrydrychova@gradua.cz


Přihláška

Místo konání:Praha
Dny:4
Termín:29.10.2018-01.11.2018
Kat. číslo:181505
Cena s DPH 21%:10406.00 Kč
Vybrat tento termín
Počet účastníků