Inovativní vzdělávání
a poradenství

Aktuální otázky a novinky v oblasti BOZP, PO, požární bezpečnosti staveb a ochrany životního prostředí


Vývoj právní úpravy v oblasti BOZP, požární ochrany (PO), požární bezpečnosti staveb a ochrany životního prostředí a požadavků na její praktickou aplikaci podléhá neustálým změnám, předpisy této oblasti jsou novelizovány, případně jsou vydávány nové. K výrazným změnám dochází zejména v důsledku harmonizace právního řádu ČR s předpisy EU. Průběžné sledování aktuálního stavu, a zejména zajišťování plnění povinností vyplývajících z požadavků předpisů může být pro zaměstnavatele, ale i pro podnikající fyzické osoby, velmi náročné. Pracovní seminář je určen všem zájemcům, kteří potřebují být informováni o všech podstatných změnách a novinkách ve výše uvedených oblastech. Jeho účastníci budou mít možnost seznámit se s odborným výkladem k platným právním a ostatním předpisům k zajištění BOZP, PO a ochrany životního prostředí; lektoři se s nimi podělí o své praktické zkušenosti. Přednášky jsou voleny tak, že se posluchač může účastnit buď semináře celého, nebo pouze jeho části (podle problematiky, o kterou má zájem).

Absolvování semináře zájemcům pomůže:

 • seznámit se s důležitými změnami v legislativě a ozřejmit si případné aplikační nejasnosti,
 • naučit se promítnout změny a požadavky nové legislativy do podmínek podnikové či soukromé praxe,
 • porovnat si své pracovní metody s kolegy z oboru a se zástupci kompetentních orgánů státního dozoru v těchto oblastech.

Odborně způsobilým osobám v oblasti BOZP, na úseku PO a v oblasti ochrany životního prostředí. Zaměstnavatelům, podnikovým manažerům a kompetentním pracovníkům zabezpečujícím povinnosti vyplývající z uvedené legislativy. Podnikajícím fyzickým osobám. Dalším zájemcům o danou problematiku.

 • Organizace a řízení BOZP, PO a ochrany životního prostředí ve vztahu k požadavkům nových a novelizovaných obecně závazných předpisů.
 • Změny zákoníku práce, zákona o BOZP a souvisejících předpisů v průběhu posledních 12 měsíců (pokud v tomto období k relevantním změnám došlo, resp. jsou připravovány).
 • Novelizace základních předpisů k ochraně zdraví při práci (zejména poskytování pracovnělékařských služeb).
 • Změny v předpisech pro nakládání s odpady, změny nebezpečných vlastností odpadů, značení shromažďovacích prostředků, identifikačních listů nebezpečných odpadů, evidence přepravy nebezpečných odpadů, nový zákon o odpadech a výrobcích s ukončenou životností.
 • Nakládání se závadnými látkami, odpadní vody a ochrana vod (např. bezodtokové jímky a doklady o odvozu odpadních vod, vymezení pojmů odpadní voda a odpad).
 • Přehled vybraných změn v oblasti ochrany ovzduší, zejména v souvislosti se zákonem o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. a vyhláškou 415/2012 Sb.
 • Používání chemických látek a směsí a změny vyplývající z evropských nařízení REACH a CLP a navazujících českých právních předpisů např. chemický zákon č. 350/2011 Sb., zákon o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb., s důrazem na odbornou způsobilost, evidenci pro vybrané skupiny NCHLS a školení zaměstnanců, kteří s těmito NCHLS pracují, nař. vlády č. 375/2017 Sb., o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů.
 • Ostatní změny v ochraně životního prostředí jako je prevence závažných havárií, EIA - posuzování vlivů na životní prostředí, integrovaná prevence, ekologická újma, ISPOP aj.
 • Novinky silniční dopravy i nad rámec BOZP.
 • Změny zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů provedené
 • kontrolním řádem,
 • novým občanským zákoníkem,
 • novelou stavebního zákona,
 • zákonem o Hasičském záchranném sboru České republiky,
 • poslaneckými návrhy dotýkající se práv a povinností právnických, podnikajících fyzických a fyzických osob.
 • Činnost státního požárního dozoru (nejčastější závady zjištěné při požárních kontrolách v praxi podniků a návrhy na jejich řešení, závady v dokumentaci a požárně bezpečnostním řešení staveb).
 • Aktuální stav a předpokládaný vývoj českých technických norem a harmonizovaných evropských norem v oblasti požární bezpečnosti staveb.
 • Právní úprava odborné způsobilosti v BOZP stanovená nařízením vlády č. 592/2006 Sb., ve znění pozdějších přepisů a novelizace zákona č. 309/2006 Sb. mající vztah k této problematice.
 • Pracovní prostředí a pracovní podmínky, pracovněprávní vztahy - změny a doplňky v posledním aktuálním období
 • Novinky stavebních předpisů z pohledu BOZP, PO a ochrany životního prostředí.
 • BOZP na staveništích a obdobných pracovištích, úloha koordinátora BOZP.
 • Systémy managementu BOZP a nová ČSN ISO 45001:2018.

Výklad s cílenou diskuzí, na závěr ověření znalostí.

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.

Jakub P., SILMOS-Q, s.r.o.

Oceňuji dynamický přednes, zajímavé poznatky z praxe.

Jaroslava R., Drylock Technologies, s.r.o.

Děkuji za příjemné zázemí a přínosné konzultace.

Petr S., Continental Automotive Czech Republic s.r.o.:

Na toto školení jezdím každý rok, díky srozumitelnosti a skvělé organizaci.

Michal V.,  FRENCH - REST spol. s r.o.

Děkuji, tento kurz byl velmi přínosný pro mou práci v oboru BOZP, PO a ŽP.

Místo konání:Praha nebo online
Dny:3
Termín:18.09.2023-20.09.2023
Kat. číslo:131508
Cena bez DPH:8100.00 Kč
Cena s DPH:9801.00 Kč
Vybrat tento termín
Počet účastníků

Top kurzy


Esc
Oblíbené kurzy
Naposledy navštívené