Inovativní vzdělávání
a poradenství

Odborně způsobilá osoba (OZO) k zajišťování úkolů v prevenci rizik BOZP - kurz


Zajišťování péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) patří ve smyslu zákoníku práce jednoznačně mezi základní povinnosti každého zaměstnavatele. Zákon č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí nařízení vlády č. 592/2006 Sb., ve znění pozdějších přepisů, stanoví požadavky na odbornou způsobilost osoby k zajišťování a provádění úkolů v oblasti BOZP a na hodnocení a prevenci rizik. Osoba odborně způsobilá (OZO) se stává - ve smyslu zákona pro zaměstnavatele poradcem, metodikem, organizátorem i koordinátorem pro oblast BOZP. Základní požadavky na tuto oblast jsou stanoveny především zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Další požadavky jsou poté stanoveny v zákonu č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zákonu č. 258/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Vypsané termíny zkoušek pro rok 2021:

 • 8. 10. 2021 (periodická zkouška)
 • 9. 12. 2021 (základní zkouška)

Absolvent kurzu získá:

 • základní teoretické znalosti a praktické dovednosti potřebné pro výkon OZO pro úkoly v prevenci rizik v oblasti BOZP,
 • potřebnou orientaci v právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP, jakož i v dalších požadavcích z této oblasti, nezbytných pro praktickou činnost OZO v podnikové praxi.

Kurz je určen pro zájemce, kteří v tomto oboru začínají bez větších znalostí, dovedností a dlouhodobějších zkušeností a kteří chtějí získat komplexní přehled v celém rozsahu problematiky do poměrně značné hloubky, aby mohli:

 • složit potřebnou zkoušku pro provádění činnosti OZO,
 • stát se OZO k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP, resp. osobou s potřebnými znalostmi (viz § 10 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů), jako:
 • zaměstnavatelé s požadovanými potřebnými znalostmi,
 • zaměstnanci u konkrétních zaměstnavatelů,
 • dodavatelé služeb v rámci vázané živnosti "Poskytování služeb v oblasti BOZP" ve smyslu zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 • použít získané znalosti v dané oblasti na této úrovni za jiným účelem.

Organizace a řízení BOZP na úrovni podniku

Činnost odborně způsobilé osoby v oblasti BOZP se zaměřením na prevenci pracovních rizik

Vypracování a vedení dokumentace BOZP (členění, metodika, příklady)

Ochrana zdraví zaměstnanců při práci - kategorizace prací, rizikové faktory pracovního prostředí a pracovních podmínek (jejich členění a minimální bezpečnostní požadavky k zajištění ochrany zdraví zaměstnanců při práci, rizikové práce), pracovnělékařská péče, nebezpečné chemické látky a směsi

Lidský činitel a BOZP (psychologie, sociologie, ergonomie)

Požární ochrana a ochrana životního prostředí ve vazbě na BOZP

Systém výchovy a vzdělávání v oblasti BOZP (druhy školení, osnovy školení)

Základy lektorské činnosti

UPOZORNĚNÍ: Pokud chce absolvent kurzu získat odbornou způsobilost k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP, musí se dále přihlásit ke zkoušce z odborné způsobilosti fyzických osob ve smyslu ustanovení § 9 a § 10 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a § 2 písm. a) nařízení vlády č. 592/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a úspěšně ji složit.

Pozn.: Zkouška z odborné způsobilosti je zajišťována společností Gradua-CEGOS, s.r.o., podle akreditace pro provádění zkoušek udělené rozhodnutím MPSV ČR.

Výklad základních právních a ostatních předpisů pro oblast BOZP s cílenou diskuzí k probíraným okruhům.

 • den prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.,
 • až 4. den 9.00-16.00 hod.,
 • den 9.00-13.00 hod.

 • 11. - 15. 10. + 1. - 5. 11. + 22. - 26. 11. 2021, Praha, školí Dr. Pavel Kraml, PhDr. Ludmila Süssová, Břetislav Kroupa, Ing. Miroslava Šmídová, Mgr. Martina Hejduková, Roman Branda, DiS., Ing. Jiří Tilhon, Jan Neumann, Mgr. Miroslav Krčma, Ing. Libor Rejf
Místo konání:Praha
Dny:15
Termín:11.10.2021-15.10.2021
01.11.2021-05.11.2021
22.11.2021-26.11.2021
Kat. číslo:111502
Cena bez DPH:22000.00 Kč
Cena s DPH:26620.00 Kč
Vybrat tento termín
Počet účastníků

Esc
Oblíbené kurzy
Naposledy navštívené