Gradua-CEGOS, s.r.o.
Vzdělávání Gradua


Odborně způsobilá osoba (OZO) k zajišťování úkolů v prevenci rizik BOZP - kurz

Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) patří ve smyslu zákoníku práce jednoznačně mezi základní povinnosti každého zaměstnavatele. Zákon č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí nařízení vlády č. 592/2006 Sb. stanoví požadavky na odbornou způsobilost osoby k zajišťování a provádění úkolů v oblasti BOZP a na hodnocení a prevenci rizik. Osoba odborně způsobilá (OZO) se stává - ve smyslu zákona pro zaměstnavatele poradcem, metodikem, organizátorem i koordinátorem pro oblast BOZP. Základní požadavky v oblasti BOZP jsou stanoveny především zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění. Další požadavky jsou poté stanoveny v zákonu č. 309/2006 Sb., v platném znění a zákonu č. 258/2001 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění.

Cíle

Absolvent kurzu získá:

 • základní teoretické znalosti a praktické dovednosti potřebné pro výkon OZO pro úkoly v prevenci rizik v oblasti BOZP,
 • potřebnou orientaci v právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP, jakož i v dalších požadavcích z oblasti BOZP, nezbytných pro praktickou činnost OZO v podnikové praxi.

Určeno

Kurz je určen pro zájemce, kteří v tomto oboru začínají bez větších znalostí, dovedností a dlouhodobějších zkušeností v činnostech v oblasti BOZP, a kteří chtějí získat komplexní přehled v celém rozsahu problematiky do poměrně značné hloubky, aby mohli složit potřebnou zkoušku pro provádění činnosti OZO, stát se OZO k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP, resp. osobou s potřebnými znalostmi (viz § 10 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů), jako: zaměstnavatelé s požadovanými potřebnými znalostmi, zaměstnanci u konkrétních zaměstnavatelů, dodavatelé služeb v rámci vázané živnosti "Poskytování služeb v oblasti BOZP" ve smyslu zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, použít získané znalosti v dané oblasti na této úrovni za jiným účelem.

Obsah

Právní úprava BOZP obsažená v zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb., v platném znění) a zákoně o zajištění dalších podmínek BOZP (zákon č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů), zejména:

 • povinnosti zaměstnavatele (rozumí se vedoucích zaměstnanců zaměstnavatele na všech stupních řízení),
 • práva a povinnosti zaměstnanců, odborů a zástupců zaměstnanců pro BOZP,
 • prevence pracovních rizik - identifikace nebezpečí a hodnocení rizik pracovních činností profesí a pracovišť,
 • požadavky na pracoviště, pracovní prostředí, organizaci práce a pracovní postupy, výrobní a pracovní prostředky (stroje, zařízení, nástroje, dopravní prostředky včetně požadavků na bezpečné provozování, údržbu a kontrolu),
 • prevence a řešení mimořádných událostí v BOZP, zejména pracovních úrazů a nemocí z povolání, zjišťování jejich příčin a okolností včetně jejich odškodňování,
 • dozorové orgány státu v oblasti BOZP (inspekce práce, státní zdravotní dozor, státní odborný dozor nad bezpečností vyhrazených technických zařízení a další),
 • dodržování stanovených pracovních podmínek, ochrana pracovněprávních vztahů,
 • specifika přechodných pracovišť s důrazem na BOZP ve stavebnictví a chemie z pohledu BOZP.

Organizace a řízení BOZP na úrovni podniku

Činnost odborně způsobilé osoby v oblasti BOZP se zaměřením na prevenci pracovních rizik

Vypracování a vedení dokumentace BOZP (členění, metodika, příklady)

Ochrana zdraví zaměstnanců při práci - kategorizace prací, rizikové faktory pracovního prostředí a pracovních podmínek (jejich členění a minimální bezpečnostní požadavky k zajištění ochrany zdraví zaměstnanců při práci, rizikové práce), pracovnělékařská péče, nebezpečné chemické látky a směsi

Lidský činitel a BOZP (psychologie, sociologie, ergonomie)

Požární ochrana a ochrana životního prostředí ve vazbě na BOZP

Systém výchovy a vzdělávání v oblasti BOZP (druhy školení, osnovy školení)

Základy lektorské činnosti

Pozn.: Tematické okruhy kurzu pokrývají všechny úseky oblasti BOZP ve smyslu ustanovení § 349 odst. 1 zákoníku práce.

UPOZORNĚNÍ: Pokud chce absolvent kurzu získat odbornou způsobilost k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP, musí se dále přihlásit ke zkoušce z odborné způsobilosti fyzických osob ve smyslu ustanovení § 9 a § 10 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a § 2 písm. a) nařízení vlády č. 592/2006 Sb., a úspěšně ji složit.

Pozn.: Zkouška z odborné způsobilosti je zajišťována společností Gradua-CEGOS, s.r.o., podle akreditace pro provádění zkoušek udělené rozhodnutím MPSV ČR.

Metodika

Výklad základních právních a ostatních předpisů pro oblast BOZP s cílenou diskuzí k probíraným okruhům.

Harmonogram

 • 1. den prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.,
 • 2. až 4. den 9.00-16.00 hod.,
 • 5. den 9.00-13.00 hod.

Manažer kurzu

Martina Rydrychová
Telefon: 226 006 376
E-mail: mrydrychova@gradua.cz


Přihláška

Místo konání:Praha
Dny:15
Termín:01.10.2018-05.10.2018
05.11.2018-09.11.2018
03.12.2018-07.12.2018
Kat. číslo:181502
Cena s DPH 21%:24200.00
Vybrat tento termín
Počet účastníků