Inovativní vzdělávání
a poradenství

Odborně způsobilá osoba (OZO) k zajišťování úkolů v prevenci rizik BOZP - kurz


Zajišťování péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) patří ve smyslu zákoníku práce jednoznačně mezi základní povinnosti každého zaměstnavatele. Zákon č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí nařízení vlády č. 592/2006 Sb., ve znění pozdějších přepisů, stanoví požadavky na odbornou způsobilost osoby k zajišťování a provádění úkolů v oblasti BOZP a na hodnocení a prevenci rizik. Osoba odborně způsobilá (OZO) se stává - ve smyslu zákona pro zaměstnavatele poradcem, metodikem, organizátorem i koordinátorem pro oblast BOZP. Základní požadavky na tuto oblast jsou stanoveny především zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Další požadavky jsou poté stanoveny v zákonu č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zákonu č. 258/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Absolvent kurzu získá:

 • základní teoretické znalosti a praktické dovednosti potřebné pro výkon OZO pro úkoly v prevenci rizik v oblasti BOZP,
 • potřebnou orientaci v právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP, jakož i v dalších požadavcích z této oblasti, nezbytných pro praktickou činnost OZO v podnikové praxi.

Kurz je určen pro zájemce, kteří v tomto oboru začínají bez větších znalostí, dovedností a dlouhodobějších zkušeností a kteří chtějí získat komplexní přehled v celém rozsahu problematiky do poměrně značné hloubky, aby mohli:

 • složit potřebnou zkoušku pro provádění činnosti OZO,
 • stát se OZO k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP, resp. osobou s potřebnými znalostmi (viz § 10 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů), jako:
 • zaměstnavatelé s požadovanými potřebnými znalostmi,
 • zaměstnanci u konkrétních zaměstnavatelů,
 • dodavatelé služeb v rámci vázané živnosti "Poskytování služeb v oblasti BOZP" ve smyslu zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 • použít získané znalosti v dané oblasti na této úrovni za jiným účelem.

Právní úprava BOZP obsažená v zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a zákoně o zajištění dalších podmínek BOZP (zákon č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů), a prováděcích předpisech k těmto zákonům vydaných, zejména:

 • povinnosti zaměstnavatele (rozumí se vedoucích zaměstnanců zaměstnavatele na všech stupních řízení),
 • práva a povinnosti zaměstnanců, odborů a zástupců zaměstnanců pro BOZP,
 • prevence pracovních rizik - identifikace nebezpečí a hodnocení rizik pracovních činností profesí a pracovišť,
 • požadavky na pracoviště, pracovní prostředí, organizaci práce a pracovní postupy, výrobní a pracovní prostředky (stroje, zařízení, nástroje, dopravní prostředky včetně požadavků na jejich bezpečné provozování, údržbu a kontrolu),
 • prevence a řešení mimořádných událostí v BOZP, zejména pracovních úrazů a nemocí z povolání, zjišťování jejich příčin a okolností včetně jejich odškodňování,
 • dozorové orgány státu v oblasti BOZP (inspekce práce, státní zdravotní dozor, státní odborný dozor nad bezpečností vyhrazených technických zařízení a další),
 • dodržování stanovených pracovních podmínek, ochrana pracovněprávních vztahů,
 • specifika přechodných pracovišť s důrazem na BOZP ve stavebnictví a chemii z pohledu BOZP.

Organizace a řízení BOZP na úrovni podniku

Činnost odborně způsobilé osoby v oblasti BOZP se zaměřením na prevenci pracovních rizik

Vypracování a vedení dokumentace BOZP (členění, metodika, příklady)

Ochrana zdraví zaměstnanců při práci - kategorizace prací, rizikové faktory pracovního prostředí a pracovních podmínek (jejich členění a minimální bezpečnostní požadavky k zajištění ochrany zdraví zaměstnanců při práci, rizikové práce), pracovnělékařská péče, nebezpečné chemické látky a směsi

Lidský činitel a BOZP (psychologie, sociologie, ergonomie)

Požární ochrana a ochrana životního prostředí ve vazbě na BOZP

Systém výchovy a vzdělávání v oblasti BOZP (druhy školení, osnovy školení)

Základy lektorské činnosti

UPOZORNĚNÍ: Pokud chce absolvent kurzu získat odbornou způsobilost k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP, musí se dále přihlásit ke zkoušce z odborné způsobilosti fyzických osob ve smyslu ustanovení § 9 a § 10 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a § 2 písm. a) nařízení vlády č. 592/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a úspěšně ji složit.

Pozn.: Zkouška z odborné způsobilosti je zajišťována společností Gradua-CEGOS, s.r.o., podle akreditace pro provádění zkoušek udělené rozhodnutím MPSV ČR.

Výklad základních právních a ostatních předpisů pro oblast BOZP s cílenou diskuzí k probíraným okruhům.

 • den prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.,
 • až 4. den 9.00-16.00 hod.,
 • den 9.00-13.00 hod.

 • 5. - 9. 10. + 2. - 6. 11. + 23. - 27. 11. 2020, Praha, školí PhDr. Ludmila Süssová, Ing. Libor Rejf, Dr. Pavel Kraml, Břetislav Kroupa, Roman Branda, DiS., Jan Neumann, Ing. Miroslava Šmídová, Mgr. Martina Hejduková

Zajišťování péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) patří ve smyslu zákoníku práce jednoznačně mezi základní povinnosti každého zaměstnavatele. Zákon č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí nařízení vlády č. 592/2006 Sb., ve znění pozdějších přepisů, stanoví požadavky na odbornou způsobilost osoby k zajišťování a provádění úkolů v oblasti BOZP a na hodnocení a prevenci rizik. Osoba odborně způsobilá (OZO) se stává - ve smyslu zákona pro zaměstnavatele poradcem, metodikem, organizátorem i koordinátorem pro oblast BOZP. Základní požadavky na tuto oblast jsou stanoveny především zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Další požadavky jsou poté stanoveny v zákonu č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zákonu č. 258/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Absolvent kurzu získá:

 • základní teoretické znalosti a praktické dovednosti potřebné pro výkon OZO pro úkoly v prevenci rizik v oblasti BOZP,
 • potřebnou orientaci v právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP, jakož i v dalších požadavcích z této oblasti, nezbytných pro praktickou činnost OZO v podnikové praxi.

Kurz je určen pro zájemce, kteří v tomto oboru začínají bez větších znalostí, dovedností a dlouhodobějších zkušeností a kteří chtějí získat komplexní přehled v celém rozsahu problematiky do poměrně značné hloubky, aby mohli:

 • složit potřebnou zkoušku pro provádění činnosti OZO,
 • stát se OZO k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP, resp. osobou s potřebnými znalostmi (viz § 10 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů), jako:
 • zaměstnavatelé s požadovanými potřebnými znalostmi,
 • zaměstnanci u konkrétních zaměstnavatelů,
 • dodavatelé služeb v rámci vázané živnosti "Poskytování služeb v oblasti BOZP" ve smyslu zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 • použít získané znalosti v dané oblasti na této úrovni za jiným účelem.

Právní úprava BOZP obsažená v zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a zákoně o zajištění dalších podmínek BOZP (zákon č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů), a prováděcích předpisech k těmto zákonům vydaných, zejména:

 • povinnosti zaměstnavatele (rozumí se vedoucích zaměstnanců zaměstnavatele na všech stupních řízení),
 • práva a povinnosti zaměstnanců, odborů a zástupců zaměstnanců pro BOZP,
 • prevence pracovních rizik - identifikace nebezpečí a hodnocení rizik pracovních činností profesí a pracovišť,
 • požadavky na pracoviště, pracovní prostředí, organizaci práce a pracovní postupy, výrobní a pracovní prostředky (stroje, zařízení, nástroje, dopravní prostředky včetně požadavků na jejich bezpečné provozování, údržbu a kontrolu),
 • prevence a řešení mimořádných událostí v BOZP, zejména pracovních úrazů a nemocí z povolání, zjišťování jejich příčin a okolností včetně jejich odškodňování,
 • dozorové orgány státu v oblasti BOZP (inspekce práce, státní zdravotní dozor, státní odborný dozor nad bezpečností vyhrazených technických zařízení a další),
 • dodržování stanovených pracovních podmínek, ochrana pracovněprávních vztahů,
 • specifika přechodných pracovišť s důrazem na BOZP ve stavebnictví a chemii z pohledu BOZP.

Organizace a řízení BOZP na úrovni podniku

Činnost odborně způsobilé osoby v oblasti BOZP se zaměřením na prevenci pracovních rizik

Vypracování a vedení dokumentace BOZP (členění, metodika, příklady)

Ochrana zdraví zaměstnanců při práci - kategorizace prací, rizikové faktory pracovního prostředí a pracovních podmínek (jejich členění a minimální bezpečnostní požadavky k zajištění ochrany zdraví zaměstnanců při práci, rizikové práce), pracovnělékařská péče, nebezpečné chemické látky a směsi

Lidský činitel a BOZP (psychologie, sociologie, ergonomie)

Požární ochrana a ochrana životního prostředí ve vazbě na BOZP

Systém výchovy a vzdělávání v oblasti BOZP (druhy školení, osnovy školení)

Základy lektorské činnosti

UPOZORNĚNÍ: Pokud chce absolvent kurzu získat odbornou způsobilost k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP, musí se dále přihlásit ke zkoušce z odborné způsobilosti fyzických osob ve smyslu ustanovení § 9 a § 10 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a § 2 písm. a) nařízení vlády č. 592/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a úspěšně ji složit.

Pozn.: Zkouška z odborné způsobilosti je zajišťována společností Gradua-CEGOS, s.r.o., podle akreditace pro provádění zkoušek udělené rozhodnutím MPSV ČR.

Výklad základních právních a ostatních předpisů pro oblast BOZP s cílenou diskuzí k probíraným okruhům.

 • den prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.,
 • až 4. den 9.00-16.00 hod.,
 • den 9.00-13.00 hod.

Místo konání:Praha
Dny:15
Termín:05.10.2020-09.10.2020
02.11.2020-06.11.2020
23.11.2020-27.11.2020
Kat. číslo:101502
Cena bez DPH:22000.00
Cena s DPH:26620.00
Vybrat tento termín
Místo konání:Praha
Dny:15
Termín:01.03.2021-05.03.2021
12.04.2021-16.04.2021
10.05.2021-14.05.2021
Kat. číslo:111501
Cena bez DPH:22000.00 Kč
Cena s DPH:21.00 Kč
Vybrat tento termín
Místo konání:Praha
Dny:15
Termín:11.10.2021-15.10.2021
01.11.2021-05.11.2021
22.11.2021-26.11.2021
Kat. číslo:111502
Cena bez DPH:22000.00 Kč
Cena s DPH:26620.00 Kč
Vybrat tento termín
Počet účastníků

Esc
Oblíbené kurzy
Naposledy navštívené