Účetní výkazy pro manažery neekonomy - jak se orientovat v účetních výkazech podniku a jejich využití pro finanční řízení

Manažer kurzuMgr. Jakub Ječný    226 006 307


"Analýza je první krok k moudrému rozhodování." Podkladem pro řadu rozhodnutí podnikových manažerů jsou data obsažená v účetních výkazech. Proto se i od neekonomicky orientovaných manažerů očekává, že jsou schopni orientovat se v účetních údajích, znají jejich strukturu a obsah, i jejich vypovídací schopnost o stavu podniku (zejména o finanční pozici a finanční výkonnosti) a jeho hospodářských operacích. Pro správné řízení a finanční rozhodnutí je třeba nejprve získat a zhodnotit relevantní data a skutečnosti. Pro finanční rozhodování a řízení představují podnikové účetní výkazy základní datovou bázi. Vždy je však třeba zvážit jejich vypovídací schopnost a provést případnou reklasifikaci, či vypovídací schopnost zde uvedených hodnot. Praktické zaměření kurzu, jeho srozumitelnost, individuální přístup, okamžitá reakce na dotazy a komorní velikost skupin násobí přínos pro posluchače. Součástí kurzu je praktické procvičení probírané látky na výkazech konkrétních firem.

Absolvent kurzu:

 • porozumí postavení účetních dat v řízení podniku. Pochopí, jak vznikají data pro měření a hodnocení výsledku podnikatelské činnosti, co vše ovlivňuje jejich vykazované hodnoty i strukturu,
 • seznámí se s dopady účetnictví do jeho každodenní práce - zajištění inventur a zpracování dohadných položek, věcná kontrola vznikajících nebo procházejících účetních dokladů jeho útvarem apod.,
 • porozumí základním ekonomickým kategoriím a pojmům - majetek podniku, aktiva, pasiva, rozvaha, výkaz zisku a ztráty, náklady a výnosy, příjmy a výdaje, výsledek hospodaření, odpisy, rezervy, opravné a dohadné položky a řadě dalších. To mu usnadní komunikaci a spolupráci s ekonomickými a finančními útvary,
 • seznámí se s provázaností účetnictví a daní, s pojmy daňově uznatelné náklady a výnosy, daňové a účetní odpisy, splatná a odložená daň z příjmů,
 • pochopí vazby mezi jednotlivými účetními výkazy, naučí se orientovat v jejich struktuře a číst obsah jednotlivých položek,
 • prakticky si procvičí práci s výkazy konkrétních podniků,
 • získá účinný a nepostradatelný nástroj pro svoji práci manažera neekonoma,
 • získá více jistoty při komunikaci s podnikovými účetními, ekonomickými a finančními manažery.

Kurz je určen jako základní modul a první krok pro získání ekonomických dovedností všem manažerům neekonomům, bez ohledu na pracovní zařazení a úroveň řízení. Kurz není o praktickém účtování, ale o orientaci v základních účetních výkazech a přehledech. Kurz připraví posluchače na navazující moduly z oblasti "Finance a ekonomika". Je odrazovým můstkem pro navazující kurz "Finanční řízení pro manažery neekonomy". Kurz nepředpokládá žádné ekonomické znalosti.

1. den - Účetnictví a informační systém podniku

 • Základní schéma podnikání, právní formy a specifika podnikatelských subjektů, možnosti evidence podnikatelské činnosti, složky ekonomického informačního systému
 • Předmět účetnictví, jeho funkce a úkoly, uživatelé účetních informací, účetnictví finanční a manažerské, účetnictví jednoduché a podvojné, daňová evidence, výstupy účetnictví, legislativní úprava účetnictví
 • Produkční cyklus a pohyb kapitálu v podniku, základní principy účetnictví a orientace v účetních výkazech, základní metodické prvky účetnictví (účetní a daňové doklady, účetní knihy a účetní výkazy), vliv a zobrazení účetních případů ve finančních výkazech podniku
 • Ilustrativní případová studie produkčního cyklu a účetního období vybraného podniku - analýza a diskuze ilustrativních příkladů a praktických ukázek účetních případů na finanční výkazy podniku

2. den - Účetní závěrka podniku - rozvaha a výkaz zisku a ztráty

 • Rozvaha - majetková a kapitálová struktura podniku: aktiva podniku a jejich struktura - dlouhodobý majetek a jeho kategorie, účetní a daňové odpisy majetku, oběžná aktiva a jejich členění, oceňování majetku, pasiva a jejich členění - vlastní kapitál, cizí kapitál, dluhy podniku a jejich druhy, rozvaha podniku, její funkce, obsah a členění, slabé stránky rozvahy pro hodnocení finanční pozice podniku
 • Případová studie - analýza informací z rozvahy konkrétních podniků
 • Výkaz zisku a ztráty - tvorba výsledku hospodaření: náklady a jejich jednotlivé druhy, výnosy a jejich jednotlivé druhy, specifické nákladové a výnosové položky - časové rozlišení, rezervy, kurzové rozdíly a opravné položky, výsledek hospodaření podniku a jeho kategorie, slabé stránky výkazu zisku a ztráty, vazba mezi rozvahou a výkazem zisku a ztráty
 • Případová studie - analýza informací z výkazu zisku a ztráty konkrétních podniků

3. den - Účetní závěrka podniku - cash flow, výkaz o změnách ve VK, příloha

 • Přehled o peněžních tocích - výkaz cash flow: vztah účetního výsledku hospodaření a peněžních toků, struktura výkazu cash flow, provozní, investiční a finanční peněžní toky, vazba mezi rozvahou, výkazem zisku a ztráty a přehledem o peněžních tocích
 • Případová studie - analýza informací z výkazu cash flow vybraných podniků
 • Přehled o změnách ve vlastním kapitálu
 • Příloha - struktura a zveřejňované informace
 • Účetní závěrka a finanční výkazy z pohledu českých a světových standardů - struktura účetní závěrky, schvalování VH, ilustrace základních významných rozdílů mezi českými a světovými účetními výkazy
 • Komplexní případová studie - praktické příklady, hodnocení a výpočty, samostatná práce s účetní závěrkou konkrétního podniku

Pozn.: Při současném objednání návazného kurzu "Finanční řízení pro manažery neekonomy" - sleva 10 % na oba kurzy.

 Cena po slevě 10 %: 9 100 Kč (bez DPH), 11 011 Kč (včetně 21 % DPH)

Interaktivní výklad s diskuzí, praktická cvičení, modelové příklady, práce s výkazy.

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.

Martina Z., Citibank Europe plc, organizační složka

Odborník, který umí problematiku vysvětlit! Spousta příkladů z praxe.

Renáta Ř., Československá exportní spol. s r.o.

Skvělé vysvětlení včetně příkladů z praxe.

Rudolf B., NATUM, s.r.o.

Velmi příjemná, vstřícná lektorka, ochotna pomoci.

Jitka Ř., Česká spořitelna, a.s.

Děkuji! Srozumitelné, kvalitní příklady z praxe, velký zájem, abychom vše pochopili.

 • 14. - 16. 10. 2019, Praha, školí Ing. Jana Hinke, Ph.D.
 • 2. - 4. 12. 2019, Praha, školí Ing. Jana Hinke, Ph.D.

"Analýza je první krok k moudrému rozhodování."

Podkladem pro řadu rozhodnutí podnikových manažerů jsou data obsažená v účetních výkazech. Proto se i od neekonomicky orientovaných manažerů očekává, že jsou schopni orientovat se v účetních údajích, znají jejich strukturu a obsah, i jejich vypovídací schopnost o stavu podniku (zejména o finanční pozici a finanční výkonnosti) a jeho hospodářských operacích. Pro správné řízení a finanční rozhodování je třeba nejprve získat a především zhodnotit relevantní data a skutečnosti, kdy účetní výkazy představují základní datovou bázi. Vždy je však třeba zvážit jejich vypovídací schopnost a provést případnou reklasifikaci. 

Praktické zaměření kurzu, jeho srozumitelnost, individuální přístup, okamžitá reakce na dotazy a komorní velikost skupin násobí přínos pro posluchače. Součástí kurzu je praktické procvičení probírané látky na výkazech konkrétních firem.

Absolvent kurzu:

 • porozumí postavení účetních dat v řízení podniku. Pochopí, jak vznikají data pro měření a hodnocení výsledku podnikatelské činnosti, co vše ovlivňuje jejich vykazované hodnoty i strukturu,
 • seznámí se s dopady účetnictví do jeho každodenní práce - zajištění inventur a zpracování dohadných položek, věcná kontrola vznikajících nebo procházejících účetních dokladů jeho útvarem apod.,
 • porozumí základním ekonomickým kategoriím a pojmům - majetek podniku, aktiva, pasiva, rozvaha, výkaz zisku a ztráty, náklady a výnosy, příjmy a výdaje, výsledek hospodaření, odpisy, rezervy, opravné a dohadné položky a řadě dalších. To mu usnadní komunikaci a spolupráci s ekonomickými a finančními útvary,
 • seznámí se s provázaností účetnictví a daní, s pojmy daňově uznatelné náklady a výnosy, daňové a účetní odpisy, splatná a odložená daň z příjmů,
 • pochopí vazby mezi jednotlivými účetními výkazy, naučí se orientovat v jejich struktuře a číst obsah jednotlivých položek,
 • prakticky si procvičí práci s výkazy konkrétních podniků,
 • získá účinný a nepostradatelný nástroj pro svoji práci manažera neekonoma,
 • získá více jistoty při komunikaci s podnikovými účetními, ekonomickými a finančními manažery.

Kurz je určen jako základní modul a první krok pro získání ekonomických dovedností všem manažerům neekonomům, bez ohledu na pracovní zařazení a úroveň řízení. Kurz není o praktickém účtování, ale o orientaci v základních účetních výkazech a přehledech. Kurz připraví posluchače na navazující moduly z oblasti "Finance a ekonomika". Je odrazovým můstkem pro navazující kurz "Finanční řízení pro manažery neekonomy". Kurz nepředpokládá žádné ekonomické znalosti.

1. den - Účetnictví a informační systém podniku

 • Základní schéma podnikání, právní formy a specifika podnikatelských subjektů, možnosti evidence podnikatelské činnosti, složky ekonomického informačního systému
 • Předmět účetnictví, jeho funkce a úkoly, uživatelé účetních informací, účetnictví finanční a manažerské, účetnictví jednoduché a podvojné, daňová evidence, výstupy účetnictví, legislativní úprava účetnictví
 • Produkční cyklus a pohyb kapitálu v podniku, základní principy účetnictví a orientace v účetních výkazech, základní metodické prvky účetnictví (účetní a daňové doklady, účetní knihy a účetní výkazy), vliv a zobrazení účetních případů ve finančních výkazech podniku
 • Ilustrativní případová studie produkčního cyklu a účetního období vybraného podniku - analýza a diskuze ilustrativních příkladů a praktických ukázek účetních případů na finanční výkazy podniku

2. den - Účetní závěrka podniku - rozvaha a výkaz zisku a ztráty

 • Rozvaha - majetková a kapitálová struktura podniku: aktiva podniku a jejich struktura - dlouhodobý majetek a jeho kategorie, účetní a daňové odpisy majetku, oběžná aktiva a jejich členění, oceňování majetku, pasiva a jejich členění - vlastní kapitál, cizí kapitál, dluhy podniku a jejich druhy, rozvaha podniku, její funkce, obsah a členění, slabé stránky rozvahy pro hodnocení finanční pozice podniku
 • Případová studie - analýza informací z rozvahy konkrétních podniků

3. den - Účetní závěrka podniku - cash flow, výkaz o změnách ve VK, příloha

 • Výkaz zisku a ztráty - tvorba výsledku hospodaření: náklady a jejich jednotlivé druhy, výnosy a jejich jednotlivé druhy, specifické nákladové a výnosové položky - časové rozlišení, rezervy, kurzové rozdíly a opravné položky, výsledek hospodaření podniku a jeho kategorie, slabé stránky výkazu zisku a ztráty, vazba mezi rozvahou a výkazem zisku a ztráty
 • Případová studie - analýza informací z výkazu zisku a ztráty konkrétních podniků
 • Přehled o peněžních tocích - výkaz cash flow: vztah účetního výsledku hospodaření a peněžních toků, struktura výkazu cash flow, provozní, investiční a finanční peněžní toky, vazba mezi rozvahou, výkazem zisku a ztráty a přehledem o peněžních tocích
 • Případová studie - analýza informací z výkazu cash flow vybraných podniků
 • Přehled o změnách ve vlastním kapitálu
 • Příloha - struktura a zveřejňované informace
 • Účetní závěrka a finanční výkazy z pohledu českých a světových standardů - struktura účetní závěrky, schvalování VH, ilustrace základních významných rozdílů mezi českými a světovými účetními výkazy
 • Komplexní případová studie - praktické příklady, hodnocení a výpočty, samostatná práce s účetní závěrkou konkrétního podniku

Při současném objednání návazného kurzu "Finanční řízení pro manažery neekonomy" - sleva 10 % na oba kurzy.

Cena po slevě 10 %: 9 700 Kč (bez DPH), 11 737 Kč (včetně 21 % DPH)

Interaktivní výklad s diskuzí, praktická cvičení, modelové příklady, práce s výkazy.

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.

Martina Z., Citibank Europe plc, organizační složka

Odborník, který umí problematiku vysvětlit! Spousta příkladů z praxe.

Renáta Ř., Československá exportní spol. s r.o.

Skvělé vysvětlení včetně příkladů z praxe.

Rudolf B., NATUM, s.r.o.

Velmi příjemná, vstřícná lektorka, ochotna pomoci.

Jitka Ř., Česká spořitelna, a.s.

Děkuji! Srozumitelné, kvalitní příklady z praxe, velký zájem, abychom vše pochopili.

Místo konání:Praha
Dny:3
Termín:02.12.2019-04.12.2019
Kat. číslo:190604
Cena bez DPH:10200.00
Cena s DPH:12342.00
Vybrat tento termín
Místo konání:Praha
Dny:3
Termín:05.02.2020-07.02.2020
Kat. číslo:100601
Cena bez DPH:10800.00
Cena s DPH:13068.00
Vybrat tento termín
Místo konání:Praha
Dny:3
Termín:20.04.2020-22.04.2020
Kat. číslo:100602
Cena bez DPH:10800.00
Cena s DPH:13068.00
Vybrat tento termín
Místo konání:Praha
Dny:3
Termín:05.10.2020-07.10.2020
Kat. číslo:100603
Cena bez DPH:10800.00
Cena s DPH:13068.00
Vybrat tento termín
Počet účastníků

Esc
Oblíbené kurzy
Naposledy navštívené