Inovativní vzdělávání
a poradenství

Základy BOZP pro podnikatele, vedoucí zaměstnance, personalisty, manažery systémů a zástupce zaměstnanců pro oblast BOZP


V současné podnikové praxi není plně doceněn význam BOZP jako jednoho z neopominutelného kritéria úspěšnosti, ale i kultury podnikání. Zaměstnavatelé, podnikající fyzické osoby či OSVČ obvykle tuto problematiku podceňují, obdobně i personalisté či podnikoví právníci nevnímají, že neoddělitelnou součástí jejich pracovních činností jsou i činnosti, k nimž musí mít potřebné znalosti, případně způsobilost. Seminář poskytne základní informace o této oblasti včetně přehledu současně platných předpisů. 

 • Seznámit se s platnou právní úpravou BOZP, povinnostmi zaměstnavatelů a vedoucích zaměstnanců, právy a povinnostmi zaměstnanců a jejich zástupců, osob s odbornou a zvláštní odbornou způsobilostí v BOZP, odborů a pracovníků orgánů státní kontroly.
 • Pochopit význam spolupráce a součinnosti všech zainteresovaných osob, případně subjektů, která může přinést zlepšení stavu BOZP v podniku.
 • Získat znalosti o zásadách praktické aplikace legislativy v oblasti BOZP a v oblastech souvisejících, které využijí při své pracovní činnosti.

Statutárním zástupcům a vedoucím zaměstnancům podniků, představitelům vedení podniků pro systém managementu BOZP, zástupcům zaměstnanců, členům řad zaměstnanců a odborových organizací pověřeným zastupováním pro oblast BOZP, samostatným podnikatelům, zájemcům o úvod do problematiky v rámci získávání praxe k pozdějšímu složení zkoušky z OZO v oblasti BOZP, odborně způsobilým osobám na úseku požární ochrany, v oblasti ochrany životního prostředí apod., podnikovým personalistům, právníkům a dalším specialistům, jejichž činnost souvisí s problematikou BOZP.

Současná právní úprava zajišťování podmínek BOZP v pracovněprávních vztazích a mimo pracovněprávní vztahy

Přehled základních předpisů

Práva a povinnosti podnikatelů, vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců a jejich zástupců v oblasti BOZP

Postavení a úloha odborů, zástupců zaměstnanců pro BOZP, představitelů vedení a manažerů pro HSMS

Povinnosti zaměstnavatele v oblasti BOZP při:

 • řešení prevence rizik jako procesu identifikace nebezpečí a hodnocení rizik z hlediska BOZP,
 • poskytování OOPP, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků a ochranných nápojů,
 • evidence a odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání a dalších souvisejících úkonů při jejich vzniku (s důrazem na potřebu vést kompletní dokumentaci),
 • ochraně pracovněprávních vztahů a dodržování stanovených pracovních podmínek,
 • řešení požadavků na:
 • organizaci práce a pracovní postupy,
 • výrobní a pracovní prostředky (bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení a vybavení, dopravních prostředků, přístrojů a nářadí, zvláštní požadavky na provoz VTZ),
 • pracoviště a pracovní prostředí, bezpečnostní značení, značky a signály,
 • zvládání rizikových faktorů pracovního prostředí a pracovních podmínek, zařazení prací do kategorií (kategorizace prací) a dalších souvisejících požadavků ochrany zdraví při práci.

Odborná a zvláštní odborná způsobilost v BOZP, význam činnosti odborně způsobilých osob

Státní správa a kontrola v oblasti BOZP (inspekce práce, státní zdravotní dozor a další)

Výklad základních právních a ostatních předpisů daných oblastí BOZP s cílenou diskuzí k probíraným okruhům.

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.
 • duben 2024, školí PhDr. Ludmila Süssová, Jan Neumann, Roman Branda, DiS., Dr. Pavel Kraml
 • říjen 2024, školí PhDr. Ludmila Süssová, Jan Neumann, Roman Branda, DiS., Dr. Pavel Kraml
Místo konání:Praha nebo online
Dny:4
Termín:14.10.2024-17.10.2024
Kat. číslo:141504
Cena bez DPH:9900.00 Kč
Cena s DPH:11979.00 Kč
Vybrat tento termín
Počet účastníků

Esc
Oblíbené kurzy
Naposledy navštívené