Inovativní vzdělávání
a poradenství

Účetní výkazy pro manažery neekonomy

Manažer kurzuMgr. Jakub Ječný    603 781 024


Jak se orientovat v účetních výkazech podniku a využít je pro finanční řízení

"Analýza je první krok k moudrému rozhodování."

Podkladem pro řadu rozhodnutí podnikových manažerů jsou data obsažená v účetních výkazech. Proto se i od neekonomicky orientovaných manažerů očekává, že jsou schopni orientovat se v účetních údajích, znají jejich strukturu a obsah, i jejich vypovídací schopnost o stavu podniku (zejména o finanční pozici a finanční výkonnosti) a jeho hospodářských operacích. Pro správné řízení a finanční rozhodování je třeba nejprve získat a především zhodnotit relevantní data a skutečnosti, kdy účetní výkazy představují základní datovou bázi. Vždy je však třeba zvážit jejich vypovídací schopnost a provést případnou reklasifikaci. 

Praktické zaměření kurzu, jeho srozumitelnost, individuální přístup, okamžitá reakce na dotazy a komorní velikost skupin násobí přínos pro posluchače. Součástí kurzu je praktické procvičení probírané látky na výkazech konkrétních firem.

Absolvent kurzu:

 • porozumí postavení účetních dat v řízení podniku. Pochopí, jak vznikají data pro měření a hodnocení výsledku podnikatelské činnosti, co vše ovlivňuje jejich vykazované hodnoty i strukturu,
 • seznámí se s dopady účetnictví do jeho každodenní práce - zajištění inventur a zpracování dohadných položek, věcná kontrola vznikajících nebo procházejících účetních dokladů jeho útvarem apod.,
 • porozumí základním ekonomickým kategoriím a pojmům - majetek podniku, aktiva, pasiva, rozvaha, výkaz zisku a ztráty, náklady a výnosy, příjmy a výdaje, výsledek hospodaření, odpisy, rezervy, opravné a dohadné položky a řadě dalších. To mu usnadní komunikaci a spolupráci s ekonomickými a finančními útvary,
 • seznámí se s provázaností účetnictví a daní, s pojmy daňově uznatelné náklady a výnosy, daňové a účetní odpisy, splatná a odložená daň z příjmů,
 • pochopí vazby mezi jednotlivými účetními výkazy, naučí se orientovat v jejich struktuře a číst obsah jednotlivých položek,
 • prakticky si procvičí práci s výkazy konkrétních podniků,
 • získá účinný a nepostradatelný nástroj pro svoji práci manažera neekonoma,
 • získá více jistoty při komunikaci s podnikovými účetními, ekonomickými a finančními manažery.

Kurz je určen jako základní modul a první krok pro získání ekonomických dovedností všem manažerům neekonomům, bez ohledu na pracovní zařazení a úroveň řízení. Kurz není o praktickém účtování, ale o orientaci v základních účetních výkazech a přehledech. Kurz připraví posluchače na navazující moduly z oblasti "Finance a ekonomika". Je odrazovým můstkem pro navazující kurz "Finanční řízení pro manažery neekonomy". Kurz nepředpokládá žádné ekonomické znalosti.

1. den - Účetnictví a informační systém podniku

 • Základní schéma podnikání, právní formy a specifika podnikatelských subjektů, možnosti evidence podnikatelské činnosti, složky ekonomického informačního systému
 • Předmět účetnictví, jeho funkce a úkoly, uživatelé účetních informací, účetnictví finanční a manažerské, účetnictví jednoduché a podvojné, daňová evidence, výstupy účetnictví, legislativní úprava účetnictví
 • Produkční cyklus a pohyb kapitálu v podniku, základní principy účetnictví a orientace v účetních výkazech, základní metodické prvky účetnictví (účetní a daňové doklady, účetní knihy a účetní výkazy), vliv a zobrazení účetních případů ve finančních výkazech podniku
 • Ilustrativní případová studie produkčního cyklu a účetního období vybraného podniku - analýza a diskuze ilustrativních příkladů a praktických ukázek účetních případů na finanční výkazy podniku

2. den - Účetní závěrka podniku - rozvaha a výkaz zisku a ztráty

 • Rozvaha - majetková a kapitálová struktura podniku: aktiva podniku a jejich struktura - dlouhodobý majetek a jeho kategorie, účetní a daňové odpisy majetku, oběžná aktiva a jejich členění, oceňování majetku, pasiva a jejich členění - vlastní kapitál, cizí kapitál, dluhy podniku a jejich druhy, rozvaha podniku, její funkce, obsah a členění, slabé stránky rozvahy pro hodnocení finanční pozice podniku
 • Případová studie - analýza informací z rozvahy konkrétních podniků

3. den - Účetní závěrka podniku - cash flow, výkaz o změnách ve VK, příloha

 • Výkaz zisku a ztráty - tvorba výsledku hospodaření: náklady a jejich jednotlivé druhy, výnosy a jejich jednotlivé druhy, specifické nákladové a výnosové položky - časové rozlišení, rezervy, kurzové rozdíly a opravné položky, výsledek hospodaření podniku a jeho kategorie, slabé stránky výkazu zisku a ztráty, vazba mezi rozvahou a výkazem zisku a ztráty
 • Případová studie - analýza informací z výkazu zisku a ztráty konkrétních podniků
 • Přehled o peněžních tocích - výkaz cash flow: vztah účetního výsledku hospodaření a peněžních toků, struktura výkazu cash flow, provozní, investiční a finanční peněžní toky, vazba mezi rozvahou, výkazem zisku a ztráty a přehledem o peněžních tocích
 • Případová studie - analýza informací z výkazu cash flow vybraných podniků
 • Přehled o změnách ve vlastním kapitálu
 • Příloha - struktura a zveřejňované informace
 • Účetní závěrka a finanční výkazy z pohledu českých a světových standardů - struktura účetní závěrky, schvalování VH, ilustrace základních významných rozdílů mezi českými a světovými účetními výkazy
 • Komplexní případová studie - praktické příklady, hodnocení a výpočty, samostatná práce s účetní závěrkou konkrétního podniku

Interaktivní výklad s diskuzí, praktická cvičení, modelové příklady, práce s výkazy.

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.

Michaela K., Smart Energy Holding a.s.

Paní lektorka je velmi příjemná, skvěle svému oboru rozumí a své znalosti dokáže velmi dobře předat.

Michal P., UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o.

Kurz byl veden profesionálně s praktickými příklady.

Viktor P., BAST s.r.o.

Kvalitní kurz. Výborná/znalá lektorka, hodně praktických příkladů.

Anna G., Specialized Europe B.V. Czech Republic, organizační složka

Už dlouho jsem neměla možnost zúčastnit se kurzu, během kterého účastníci rádi vynechávali přestávku, aby se mohli více dozvědět. Skvělé názorné příklady!

Martina Z., Citibank Europe plc, organizační složka

Odborník, který umí problematiku vysvětlit! Spousta příkladů z praxe.

Renáta Ř., Československá exportní spol. s r.o.

Skvělé vysvětlení včetně příkladů z praxe.

Rudolf B., NATUM, s.r.o.

Velmi příjemná, vstřícná lektorka, ochotna pomoci.

Jitka Ř., Česká spořitelna, a.s.

Děkuji! Srozumitelné, kvalitní příklady z praxe, velký zájem, abychom vše pochopili.

 • březen 2024, školí doc. Ing. Jana Hinke, Ph.D.
 • září 2024, školí doc. Ing. Jana Hinke, Ph.D.
Místo konání:Praha
Dny:3
Termín:30.09.2024-02.10.2024
Kat. číslo:140602
Cena bez DPH:14100.00 Kč
Cena s DPH:17061.00 Kč
Vybrat tento termín
Počet účastníků

Esc
Oblíbené kurzy
Naposledy navštívené