Inovativní vzdělávání
a poradenství
0

Operační programy

Operační programy

Autor: Miroslav Candra Datum: 19.01. 2016 Kategorie: Dotační programy

S malým zpožděním, ale přece, startují nové operační programy pro období 2014 - 2020. Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (dále OPLZZ) končí a přichází nový operační program - Operační program Zaměstnanost (dále OP Z). Co přinese a jaké jsou změny?

Celková alokace a Prioritní osy

MPSV

Celková alokace projektu je cca 2 598 mil. EUR, což je cca 70 mld. Kč. Tato alokace je rozdělena mezi 5 prioritních os (dále jen PO):

 

V rámci PO1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly jsou plánovány následující Investiční priority:

 • Investiční priorita 1.1 Přístup k zaměstnání pro uchazeče a neaktivní osoby včetně místních iniciativ zaměstnanosti a podpory mobility pracovní síly
 • Investiční priorita 1.2 Rovnost žen a mužů, odstraňování genderových stereotypů a sladění pracovního a soukromého života
 • Investiční priorita 1.3 Přizpůsobení pracovníků, podniků a podnikatelů změnám
 • Investiční priorita 1.4 Modernizace a posílení institucí trhu práce, včetně opatření pro zlepšení nadnárodní mobility pracovníků
 • Investiční priorita 1.5 Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí (15-29 let) v Ústeckém a Karlovarském kraji 

Co je nového

 

Končí desatero a nahrazují jej Pravidla pro žadatele a příjemce. Tato pravidla mají dvě části:

 • Obecná část pravidel: např. spolufinancování, monitorování včetně indikátorů, zadávání zakázek, veřejná podpora, povinnosti v oblasti informování a komunikace
 • Specifické části pravidel: např. změny projektu, způsobilé výdaje, finanční toky

 

Mění se pravidla spolufinancování. V režimu de minimis, již nebude výše podpory 100%, ale pouze 85% u obchodních společností, OSVČ, družstev a státních podniků. Výše národního příspěvku je tedy 0% a přenáší se na zadavatele (v OPLZZ 85% způsobilých výdajů platila EU, 15% byl národní podíl, financovaným z rozpočtu ČR v OPZ tento poměr zůstává zachován, ale pro komerční subjekty je výše národního podílu 0%). U Prahy je poměr 50 % na 50 %, v režimu de minimis je tedy maximální výše 50 % způsobilých nákladů. 

Veškeré zadávací řízení podléhají ex ante kontrole Řídícího orgánu (dále jen ŘO) a to v každé z dílčích fází:

 • před vyhlášením zadávacího řízení,
 • před podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem poté, co zadavatel provedl posouzení a hodnocení nabídek,
 • před podpisem dodatku ke smlouvě s dodavatelem.

Příjemce musí při přípravě i v průběhu zadávacího řízení počítat s časem nezbytným na kontroly ŘO, předpokládána délka je 15 dnů + 30 dnů  + 15 dnů, tedy v součtu 2 měsíce. Nepřímé náklady jsou navýšeny až na 25 %. Současně byla rozšířena definice nepřímých nákladů a nově do nich spadají i náklady na personál zajišťující administrativu projektu a management. Odpadá tak administrativa spojená s prokazováním osobních nákladů pro tuto část realizačních týmů. Nově se zavádí podpora tzv. jednotkových nákladů u vybraných výzev v rámci OPZ (tzv. výzvy v režimu Zjednodušeného vykazování). Podpora se tak bude proplácet za dosažení předem stanoveného výstupu/výsledku, nebudou se prokazovat jednotlivé výdaje a hodnocení bude zjednodušené, bez externích hodnotitelů. Např. v rámci soft skills školení bude jednou jednotkou osobo/hodina. ŘO stanoví, kolik jednotek je potřeba pro úspěšné absolvování kurzu. Pro oblast vzdělávání bude 6 skupin jednotek, s pevně danou cenou. V této jednotce budou započítány:

 • Cena vzdělávání
 • Náklady na administraci projektu
 • Mzdový příspěvek ve výši minimální hodinové mzdy

 Pro oblast vzdělávání je těchto 6 skupin:

 • Základní IT (IT I.)
 • Měkké a manažerské dovednosti
 • Jazykové vzdělávání
 • Odborné IT (IT II)
 • Účetní a ekonomické kurzy
 • Technické a jiné odborné vzdělání

Zavádí se pojem tzv. Bagatelní podpory -  aby byl účastník započítán do monitorovacích indikátorů musí absolvovat minimálně 40 hodin (á 60 min.), problém může nastat u programů, kde se využívá  e-learning. Implementace OPZ bude probíhat v monitorovacím systému MS2014+. Tento systém zajistí plnohodnotnou komunikaci mezi žadatelem/příjemcem, která bude pouze elektronická. Písemná komunikace se tedy nově odbourává, písemné přílohy se skenují. Z tohoto důvodu budou muset osoby oprávněné k podpisování disponovat kvalifikovaným elektronickým podpisem.

 

Kdy můžeme očekávat první výzvy a co budou podporovat? 

IP 1.1  Podporované aktivity:

 • Motivační a aktivizační aktivity - aktivity zaměřené na zvýšení orientace v požadavcích trhu práce, požadavcích volných pracovních míst na trhu práce, dále příprava k zařazení do rekvalifikace
 • Poradenské a informační činnosti a programy s cílem se zjišťováním osobnostních a kvalifikačních předpokladů osob pro volbu povolání a pro zprostředkování vhodného zaměstnání, řízené poradenství ke změně kvalifikace, diagnostiky, podpora JOB klubů
 • Podpora aktivit k získání pracovních návyků a zkušeností
 • Profesní vzdělávání, rekvalifikace, dílčí kvalifikace, podpora pro SVČ
 • Rozvoj základních kompetencí za účelem snazšího uplatnění na trhu práce, podpora měkkých dovedností
 • Zprostředkování zaměstnání, realizace aktivit souvisejících s vyhledáváním zaměstnání, poradenská a informační činnost v oblasti pracovních příležitostí
 • Zaměstnávání, podpora flexibilních forem zaměstnání, podpora dotovaných pracovních míst
 • Doprovodná opatření umožňující začlenění podpořených osob na trh práce
 • Realizace nových či inovativních nástrojů vedoucích k uplatnění na trhu práce

 

SC1 1.3.1

 • Další profesní vzdělávání zaměstnanců podporované zaměstnavateli, zaměřené na odborné i klíčové kompetence, včetně podpory dalšího profesního vzdělávání OSVČ
 • Tvorba a realizace podnikových vzdělávacích programů, včetně přípravy podnikových lektorů a instruktorů
 • Podpora a poradenství při vytváření a zavádění moderních systémů řízení a rozvoje lidských zdrojů v podnicích
 • Podpora sdružování malých a středních podniků za účelem vzdělávání (např. formou vzdělávacích klastrů)
 • Tvorba a realizace vzdělávacích programů pro zaměstnance, kteří jsou ohroženi propouštěním
 • Poradenské a informační aktivity v podnicích v oblasti kariérového poradenství, orientace na trhu práce, možností služeb zaměstnanosti atd., vzdělávací a rekvalifikační programy pro zaměstnance podniků procházejících restrukturalizací nebo končících svoji činnost, včetně propouštěných zaměstnanců
 • Podpora zavádění age managementu (řízení s ohledem na věk, schopnosti a potenciál pracovníků) do podniků
 • Podpora odborné praxe a stáží v podnicích
 • Podpora spolupráce podniků a vzdělávacích institucí za účelem slaďování kvalifikační úrovně a kvalifikační struktury pracovní síly s požadavky trhu práce
 • Budování kapacit sociálních partnerů zejména prostřednictvím vzdělávání, opatření na vytváření sítí a posílení sociálního dialogu a činnosti společně uskutečňované sociálními partnery

SC 1.3.2

 • Další profesní vzdělávání starších zaměstnanců podporované zaměstnavateli, zaměřené na odborné i klíčové kompetence, včetně podpory dalšího profesního vzdělávání OSVČ
 • Tvorba a realizace podnikových vzdělávacích programů, včetně přípravy podnikových lektorů a instruktorů
 • Poradenské a informační aktivity v podnicích v oblasti kariérového poradenství, orientace na trhu práce, možností služeb zaměstnanosti atd., vzdělávací a rekvalifikační programy pro zaměstnance podniků procházejících restrukturalizací nebo končících svoji činnost, včetně propouštěných zaměstnanců
 • Podpora zavádění age managementu (řízení s ohledem na věk, schopnosti a potenciál pracovníků) do podniků

 

(Tabulky jsou převzaty z prezentací MPSV www.efcr.cz)

                                                                                             

Autor článku: Mgr. Miroslav Candra - konzultant Gradua-CEGOS, s.r.o.

Kategorie

Štítky


Sdílet

Esc
Oblíbené kurzy
Naposledy navštívené