Gradua-CEGOS, s.r.o.
Vzdělávání Gradua


Požárně bezpečnostní řešení stavby (PBS) v projektové dokumentaci - seminář

Seminář seznamuje posluchače se systémem navrhování požární bezpečnosti staveb. Objasňuje požadavky na zajištění odpovídající úrovně požární bezpečnosti, obecně vyplývající z evropských předpisů. Dále podrobněji seznamuje s požadavky, které jsou stanoveny v právních a technických předpisech na úseku požární ochrany v ČR. Hlavní část semináře je zaměřena na pochopení minimálních požadavků kladených na obsah a rozsah požárně bezpečnostního řešení, což je dokument, který tvoří nedílnou součást projektové dokumentace a je nejdůležitějším dokumentem stanovující podmínky požární bezpečnosti konkrétní stavby. Posluchač bude seznámen s kodexem norem požární bezpečnosti staveb řady ČSN 73 08xx, včetně požadavků z nich vyplývajících.

Cíle

Pochopení základních cílů požární bezpečnosti staveb

Získání orientace v předpisové základně na úseku požární ochrany

Seznámení se základními pojmy a definicemi požární bezpečnosti staveb

Vysvětlení principů a požadavků stanovených v kodexu norem požární bezpečnosti staveb řady ČSN 73 08xx pro stanovení:

 • rozdělení stavby do požárních úseků a výpočet požárního rizika,
 • stupně požární bezpečnosti, konstrukčního systému objektu,
 • požadavků na stavební konstrukce,
 • návrhu únikových cest a zhodnocení evakuace osob,
 • odstupových vzdáleností a požárně nebezpečného prostoru,
 • požadavků na zařízení pro protipožární zásah,
 • požadavků na technická a technologická zařízení,
 • požadavků na požárně bezpečnostní zařízení.

Určeno

Seminář je určen pro odbornou veřejnost se zájmem o pochopení systému navrhování požární bezpečnosti staveb. Primárně se jedná o projektanty, kteří budou v rámci své projekční činnosti zpracovávat požárně bezpečnostního řešení stavby.

Obsah

 • Předpisová základna na úseku požární ochrany
 • Požárně bezpečnostní řešení
 • Kodex norem požární bezpečnosti staveb řady ČSN 73 08xx

Metodika

Výklad s cílenou diskuzí.

Harmonogram

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.

Manažer kurzu

Martina Rydrychová
Telefon: 226 006 376
E-mail: mrydrychova@gradua.cz


Přihláška

Místo konání:Praha
Dny:4
Termín:25.03.2019-26.03.2019
15.04.2019-16.04.2019
Kat. číslo:191601
Cena s DPH 21%:9801.00
Vybrat tento termín
Místo konání:Praha
Dny:4
Termín:21.10.2019-22.10.2019
18.11.2019-19.11.2019
Kat. číslo:191602
Cena s DPH 21%:9801.00
Vybrat tento termín
Počet účastníků