Inovativní vzdělávání
a poradenství

HR controlling v praxi

Manažer kurzu Miluše Martinovská    604 231 937


Snaha efektivně řídit náklady spojené s personálními činnostmi a prokázat přínos personální práce a personálních útvarů k zajištění celopodnikových cílů vede k využívání osvědčených nástrojů řízení také v managementu lidských zdrojů. Od 80. let 20. století se v personální oblasti začíná uplatňovat audit managementu lidských zdrojů, personální benchmarking nebo HR controlling. Náš seminář je první den zaměřen na základní ekonomické pojmy, jejichž znalost je nezbytná pro aplikaci controllingového přístupu v oblasti řízení lidských zdrojů, s nímž se posluchači seznámí druhý den semináře.

Absolventi kurzu se seznámí především se:

 • základními pojmy podnikové ekonomiky, jejichž znalost je nezbytná pro správné pochopení a interpretaci ukazatelů HR controllingu,
 • filozofií controllingového řízení obecně a s její možnou aplikací v personální oblasti,
 • sledováním a řízením nákladů vyvolaných, resp. souvisejících s řízením lidských zdrojů,
 • konstrukcí řady ukazatelů HR controllingu,
 • měřením a ovlivňováním základních procesů řízení lidských zdrojů,
 • kontrolou investic do personálního rozvoje,
 • předkládáním ukazatelů hodnocení dosahování cílů HR útvaru.

Personálním manažerům a manažerům všech stupňů řízení.

Základní schéma podnikatelské činnosti, její vstupy, výstupy, zobrazení a souvislosti

Majetek v podnikání, jeho zobrazení a struktura, základní pojmy

Výsledek hospodaření, jeho podrobné sledování a zobrazení

Náklady podnikání

 • jejich zobrazení, struktura a definice jednotlivých druhů nákladů,
 • materiál, služby, osobní náklady a jejich podrobná struktura, odpisy a ostatní náklady.

Výnosy z podnikání

 • jejich zobrazení, struktura a definice základních složek výnosů,
 • tržby za výrobky, poskytované služby, z prodeje zboží, obrat firmy, čistý obrat firmy.

Obecné principy controllingového řízení

HR controlling jako nástroj řízení lidských zdrojů

Základní funkce HR controllingu

Měřitelné personální ukazatele

 • informační funkce měřitelných HR ukazatelů,
 • nejčastější chyby při tvorbě systému HR ukazatelů,
 • srovnávání HR ukazatelů - personální benchmarking.

Základní HR ukazatele v jednotlivých oblastech řízení lidských zdrojů

 • firemní výsledky - obrat, náklady a zisk na zaměstnance, produktivita práce a přidaná hodnota,
 • odměňování a zaměstnanecké výhody - náklady na odměňování, struktura odměňování, trend ve vývoji mezd, podíl variabilních složek mzdy, zaměstnanecké výhody,
 • chování zaměstnanců v podniku - fluktuace, důvody rozvázání pracovního poměru, absence, motivace a spokojenost zaměstnanců,
 • nábor a výběr zaměstnanců - interní a externí nábor, náklady na obsazení jedné pracovní pozice, délka výběrového procesu, náklady na nábor zaměstnanců,
 • vzdělávání a rozvoj - vstupní školení, náklady na školení, délka doby školení, typy školení, externí a interní školení,
 • controlling HR pracoviště - počet zaměstnanců na jednoho pracovníka HR, náklady HR oddělení, průměrná mzda personalisty, využití outsourcingu.

Řešení modelového příkladu z praxe

Interaktivní výklad s řízenou diskuzí, řešení modelových situací.

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.

Jana G., Magna Exteriors (Nymburk) s.r.o.

Výborné znalosti lektorky napříč tématem, udržela strukturu školení, skvělé!

Kateřina M., Magna Exteriors (Bohemia) s.r.o.

Kurzy paní Brázdové jsou plné informací se skutečnou hodnotou. Skvěle a srozumitelně podané!

Gabriela J., Yanfeng Czechia Automotive Interior Systems s.r.o.

Super školení, nejen teorie, ale i praxe!

Místo konání:Praha
Dny:2
Termín:24.11.2021-25.11.2021
Kat. číslo:110533
Cena bez DPH:7900.00 Kč
Cena s DPH:9559.00 Kč
Vybrat tento termín
Počet účastníků

Esc
Oblíbené kurzy
Naposledy navštívené