Gradua-CEGOS, s.r.o.
Vzdělávání Gradua


Základy marketingu

Marketingový přístup musí převládat v činnostech každé firmy. Zákazník má totiž na trhu stále silnější pozici a jen ten, kdo se orientuje v jeho potřebách a přáních, může dlouhodobě prosperovat. Potřebujete i Vy získat ucelenou orientaci v marketingu? Tento kurz Vám umožní získat a uplatňovat základní marketingové znalosti vedoucí k úspěšnému působení Vaší firmy na trhu.

Cíle

 • Vytvořit si povědomí o důležitosti marketingového řízení pro úspěšné působení firmy na trhu.
 • Aplikovat nabyté marketingové znalosti do každodenní praxe.
 • Rozlišit jednotlivé nástroje marketingového mixu a uvědomit si jejich vzájemnou vazbu.
 • Být aktivním článkem marketingově řízené firmy.

Určeno

Pracovníkům marketingu i ostatních útvarů organizace, kteří potřebují získat základní orientaci a ucelený přehled o oblasti marketingu. Všem, kteří si chtějí osvojit marketingový přístup k podnikání.

Obsah

Podstata marketingového přístupu

 • základní pojmy,
 • vývoj podnikatelských koncepcí,
 • strategický marketing - marketingové plánování a jeho kroky.

Analytická činnost v marketingu

 • podnik a faktory ovlivňující jeho činnost,
 • marketingový informační systém,
 • marketingová analýza vnějšího a vnitřního prostředí,
 • SWOT analýza,
 • konkurenční odlišení.

Marketingové cíle a strategie

 • stanovení marketingových cílů na základě výsledků analytické činnosti,
 • marketingové strategie a jejich členění,
 • matice BCG - analýza produktového portfolia.

Marketingový mix a jeho prvky (5P)

 • rozhodování o produktu, životní cyklus produktu,
 • cenová politika,
 • distribuční politika,
 • integrovaná marketingová komunikace a komunikační mix,
 • lidé ve firmě a jejich vliv na spokojenost zákazníka.

Trendy současného marketingu

Metodika

Interaktivní výklad s diskuzí, brainstorming, modelové situace, cvičení.

Harmonogram

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.

Ke stažení

Manažer kurzu

Ing. Olga Bolechová
Telefon: 226 006 319
E-mail: obolechova@gradua.cz


Přihláška

Místo konání:Praha
Dny:2
Termín:25.09.2018-26.09.2018
Kat. číslo:180808
Cena s DPH 21%:7744.00
Vybrat tento termín
Počet účastníků