Inovativní vzdělávání
a poradenství

Přípravný kurz k certifikaci manažera kvality a auditora kvality

Manažer kurzu Bohuslava Fejtová    602 272 536


Úspěch každé organizace závisí na kompetenci všech pracovníků a jejich připravenosti podílet se na systému managementu kvality (QMS). Klíčovou roli v QMS zaujímají manažeři kvality a auditoři kvality. Tento kurz seznamuje účastníky se systémem managementu kvality podle požadavků normy ISO 9001:2015, s návodem pro řízení programu auditů, provádění auditů a pro kompetence a hodnocení auditorů podle doporučení normy ISO 19011 pro auditování systémů managementu, s ekonomickým managementem a vyhodnocování spokojenosti zákazníka, s požadavky relevantních zákonů o technických požadavcích na výrobky, o obecné bezpečnosti výrobků, o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku a o požadavcích na jednotné a správné měření. Poskytuje účastníkům kurzu nejen přehled o požadavcích na QMS, ale seznámí je s nástroji a metodami zlepšování kvality včetně jejich procvičení, a účastníci získají znalosti a dovednosti, které manažeři kvality a auditoři kvality mají osobně mít a ovládat.

Účastník kurzu po jeho absolvování bude schopen:

 • uplatňovat požadavky normy ISO 9001 a doporučení normy ISO 19011,
 • efektivně aplikovat požadavky systému managementu kvality v rámci jednotlivých procesů,
 • vytvářet dokumentované informace,
 • zajišťovat, že procesy systému managementu kvality jsou vytvářeny, uplatňovány, udržovány a zlepšovány,
 • orientovat se v managementu rizik,
 • uplatňovat požadavky zákonů na technické požadavky na výrobky, bezpečnost výrobků a odpovědnost za škody způsobené vadou výrobku,
 • uplatňovat nástroje a metody zlepšování kvality,
 • plánovat programy auditů systému managementu kvality a jeho procesů,
 • plánovat a provádět audity a vést o nich záznamy,
 • informovat vrcholové vedení o výkonnosti systému managementu kvality a o potřebě jeho zlepšování,
 • posuzovat efektivnost opatření k dosahování cílů kvality.

Pozn.: Účastník kurzu bude připraven k certifikaci osob pro funkci manažer kvality nebo auditor kvality u akreditovaného certifikačního orgánu Gradua-CEGOS, s.r.o., či jiného certifikačního orgánu v ČR, akreditovaného Českým institutem pro akreditaci, o.p.s., podle jednotných certifikačních schémat.

Především pracovníkům, kteří chtějí získat certifikát způsobilosti na funkci manažer kvality nebo auditor kvality. Dále všem pracovníkům působícím v systému managementu kvality, kteří tento systém vytvářejí či aktualizují nebo kteří procesy systému managementu kvality auditují.

 • Zásady managementu kvality
 • Systémy managementu kvality (QMS) dle požadavků normy ISO 9001
 • Management rizik
 • Audity QMS a jeho procesů ve smyslu návodu normy ISO 19011
 • Ekonomický management kvality ve smyslu doporučení normy ISO 10014 pro dosahování finančních a ekonomických přínosů
 • Vyhodnocování nákladů na kvalitu
 • Hodnocení spokojenosti zákazníka
 • Technické požadavky na výrobky, odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku, obecná bezpečnost výrobků a požadavky na jednotné a správné měření a měřidla
 • Měření cílů
 • Základní a další nástroje a metody zlepšování kvality
 • Statistická regulace procesu - SPC
 • QFD - rozpracování požadavků na kvalitu
 • DOE - strategie plánování experimentů
 • Six Sigma - základy moderních přístupů k managementu
 • Balanced Scorecard - moderní přístup k managementu
 • Analýza možností vzniku vad a jejich následků - FMEA
 • Analýza stromu poruchových stavů - FTA
 • APQP - zásady plánování kvality produktu
 • PPAP - proces schvalování dílů do sériové výroby
 • Japonské přístupy ke kvalitě

Pro manažery kvality

 • Rozhodnutí o vybudování nebo aktualizaci QMS - rozsah systému
 • Analýza systému managementu
 • Harmonogram výstavby nebo aktualizace QMS
 • Procvičování vytváření nebo aktualizace QMS podle požadavků normy ISO 9001:2015
 • Zpracování miniprojektů
 • Prezentace miniprojektů

Pro auditory kvality

 • Audit ve smyslu doporučení normy ISO 19011
 • Audit jednotlivých požadavků normy ISO 9001:2015
 • Audit vybraných procesů
 • Procvičování:
 • plán auditu,
 • příprava auditu,
 • zpracování seznamu otázek k auditu,
 • simulace auditu podle případových studií,
 • určení shody a neshody,
 • vyhodnocení zjištění,
 • stanovení efektivnosti plnění auditovaných požadavků a procesů.

Interaktivní výklad s cílenou diskuzí, procvičení, samostatná práce s prezentací, simulace podle případové studie.

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-17.00 hod.,
 • poslední den 9.00-13.00 hod.

Místo konání:Praha
Dny:15
Termín:21.09.2020-25.09.2020
19.10.2020-23.10.2020
23.11.2020-27.11.2020
Kat. číslo:100722
Cena bez DPH:40900.00
Cena s DPH:49489.00
Vybrat tento termín
Počet účastníků

Esc
Oblíbené kurzy
Naposledy navštívené