Gradua-CEGOS, s.r.o.
Vzdělávání Gradua


Production Manager

Současné trendy v procesu řízení vyžadují od manažerů, aby stále více uvažovali strategicky a globálně. Každé rozhodnutí manažera přináší dlouhodobé důsledky, z nichž ty špatné se velice obtížně napravují. Proto je třeba systematicky vyhledávat a připravovat průmyslové manažery nového typu, pro které je určen právě tento kurz.

Cíle

 • Osvojit si postupy úspěšné komunikace.
 • Naučit se vést formální rozhovory se svými podřízenými.
 • Najít možnosti dalšího zlepšení ve vedení pracovního týmu.
 • Naučit se účinněji motivovat své podřízené.
 • Zlepšit rozhodování v každodenní praxi manažera.
 • Dozvědět se, jak efektivněji plánovat svůj čas.
 • Naučit se účinně čelit stresu na pracovišti.
 • Odhalit možnosti nasazení moderních nástrojů řízení výroby.
 • Pochopit globální význam logistiky.
 • Naučit se, jak použít metody řízení výroby a logistiky.
 • Umět efektivně využívat ekonomické a marketingové nástroje řízení.
 • Seznámit se s nejnovějšími poznatky z oblasti řízení kvality a naučit se je efektivně využívat.

Určeno

Manažerům, vedoucím výroby a majitelům firem, kteří mají zájem o nejmodernější metody, znalosti a dovednosti ve svém oboru.

Obsah

Komunikace pro manažery

 • rozvoj základních komunikačních dovedností - naslouchání, sdělování informací, kladení otázek, empatie,
 • komunikace s různými typy lidí,
 • komunikace v praxi manažera - zadávání úkolů, uplatnění nároku, odmítnutí, zpětná vazba, podávání kritiky.

Vedení rozhovorů s podřízenými

 • příprava, organizace a vedení vybraných rozhovorů,
 • trénink vytýkacích a propouštěcích rozhovorů.

Organizace a vedení efektivního týmu

 • hlavní role manažera v praxi,
 • základní styly vedení, týmové role,
 • řízení diverzity,
 • vedení v praxi,
 • delegování.

Motivace zaměstnanců

 • pracovní motivace jako proces,
 • zvyšování výkonu a efektivity práce.

Time Management pro manažery výroby

 • identifikace "zlodějů" času,
 • jak určit priority a jak s nimi pracovat,
 • efektivní plánování času.

Prevence a zvládání stresu

 • zdroje stresu v životě a na pracovišti,
 • možnosti snižování časového stresu,
 • základní relaxační techniky.

Výrobková politika

 • definice a klasifikace výrobku,
 • cyklus tržní životnosti výrobku, segmentace,
 • případová studie.

Kalkulace nákladů a výrobní ceny

 • náklady a jejich klasifikace,
 • techniky a metody kalkulací nákladů, jejich využití,
 • cena, křivky poptávky.

Komplexní management kvality

 • význam managementu kvality,
 • proces integrace systémů managementu - IMS,
 • základní nástroje a metody pro zlepšování kvality.

Projektové řízení

 • projekt a jeho organizace,
 • životní cyklus projektu,
 • nástroje projektového řízení,
 • případová studie.

Moderní metody řízení

 • inovace výrobního procesu,
 • racionalizace pracoviště a pracovního procesu,
 • moderní přístupy k efektivnímu řízení výroby.

Logistika pro manažery

 • logistické koncepce a cíle průmyslového podniku,
 • logistické výkony a náklady, jejich měření,
 • uplatnění logistických principů v organizaci.

Účastník má možnost zvolit jednu z variant ukončení kurzu a získat:

a) Osvědčení o absolvování kurzu

33 000 Kč (bez DPH), 39 930 Kč (včetně 21 % DPH)

5 x 2 dny

b) Certifikát Gradua-CEGOS

Po absolvování kurzu se účastník přihlásí k závěrečné certifikační zkoušce, jejíž podmínkou je zpracování a obhájení písemné práce. Po úspěšné obhajobě získá účastník "Certifikát Gradua-CEGOS".

Cena za zkoušku

4 000 Kč (bez DPH), 4 840 Kč (včetně 21 % DPH). Variabilní symbol závěrečné certifikační zkoušky je 182355.

Metodika

Interaktivní výklad s diskuzí, případové studie, trénink se zpětnou vazbou, cvičení, modelové situace, workshop, práce ve skupinách, autodiagnostika.

Harmonogram

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.

Ke stažení

Manažer kurzu

Bohuslava Fejtová
Telefon: 226 006 308
E-mail: bfejtova@gradua.cz


Přihláška

Místo konání:Praha
Dny:10
Termín:11.10.2018-12.10.2018
29.10.2018-30.10.2018
08.11.2018-09.11.2018
21.11.2018-22.11.2018
06.12.2018-07.12.2018
Kat. číslo:182302
Cena s DPH 21%:39930.00
Vybrat tento termín
Počet účastníků