Inovativní vzdělávání
a poradenství

Environmentální právní předpisy - praktické uplatňování

Manažer kurzuIng. Olga Bolechová    724 758 303


Agenda ekologie ve firmě je jednou z nejnáročnějších oblastí v činnosti firmy, neboť ji upravuje více než stovka předpisů, které jsou navíc velmi často novelizovány, což v praxi představuje vysoké nároky na čas a znalosti problematiky. Z těchto předpisů vyplývají desítky konkrétních povinností, které podnikatelské subjekty musí splnit nejen ve stanovených lhůtách, ale i v předepsané podobě či rozsahu a s odpovídající odbornou způsobilostí. V opačném případě jim hrozí sankce ve výši nejméně desítek tisíc korun. Ve většině malých a středních firem je tato agenda navíc kumulována s celou řadou dalších činností a je tedy nezbytné, aby ti, kteří tuto činnost vykonávají, ji měli usnadněnu a získali k tomu potřebné znalosti. K tomu má posloužit nabízený kurz, v němž vystupují lektoři s dlouholetou praxí v dané agendě, kteří tak mohou nabídnout posluchačům nejen přehled o legislativních požadavcích v jednotlivých složkách životního prostředí, ale i nástroje a pomůcky pro snazší zvládnutí problematiky, a v neposlední řadě i návody a doporučení k řízení se správními orgány. Kurz je svým rozsahem rozdělen do několika dnů podle jednotlivých oblastí ŽP. Zájemci o kurz si mohou délku kurzu určit sami podle svých potřeb a podmínek v organizaci.

Účastník kurzu se seznámí s platnými právními předpisy na jednotlivé oblasti životního prostředí:

 • se způsobem jejich plnění,
 • se systémem řízení a výkonu agendy ekologie.

Ekologům organizací, pracovníkům vykonávajícím agendu ekologie, dále představitelům EMS organizace, manažerům EMS a auditorům EMS.

1.den

 • Obecné právní předpisy (struktura právních norem, správní řád, EIA, IPPC)
 • Systém výkonu agendy ekologie v podniku
 • Integrovaný Registr Znečištění (IRZ), Integrovaný Systém Plnění Ohlašovacích Povinností (ISPOP)
 • Nakládání s odpady - katalog odpadů, evidence odpadů, přeprava nebezpečných odpadů, hlášení o produkci odpadů
 • Nakládání s obaly
 • Nakládání s chemickými látkami (nařízení REACH a CLP, zákon o chemických látkách, zákon o ochraně veřejného zdraví, zákon o prevenci závažných havárií) - klasifikace nebezpečných chemických látek, bezpečnostní listy, balení a značení výrobků

2.den

 • Ochrana ovzduší - kategorizace zdrojů znečišťování ovzduší
 • Výpočet emisí a poplatků za znečišťování ovzduší, provozní evidence, souhrnná provozní evidence, měření emisí

3.den

 • Nakládání s vodami a ochrana vod před znečištěním - žádosti o povolení k nakládání s vodami, výpočet poplatků, provozní řády, havarijní plán, kontroly skladů závadných látek

U tohoto kurzu se lze účastnit jednotlivých dnů dle preferovaných témat.

Pozn.: Zájemci o certifikát Gradua Podnikový ekolog musí absolvovat také kurz "Environmentální nástroje".

Interaktivní výklad s cílenou diskuzí, uvádění příkladů z praxe.

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.
Upozornění


Omlouváme se, ale všechny termíny konání tohoto kurzu již pravděpodobně proběhly.

V současné době není vypsán žádný další termín.

V případě zájmu o realizaci tohoto tématu prosím kontaktujte naše Zákaznické centrum na tel.: 226 006 300 nebo nám napište.

Nalezneme s Vámi řešení.

Děkujeme.

Počet účastníků

Esc
Oblíbené kurzy
Naposledy navštívené