Gradua-CEGOS, s.r.o.
Vzdělávání Gradua


Odborně způsobilá osoba (OZO) k zajišťování úkolů v prevenci rizik BOZP - seminář

Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) patří mezi základní povinnosti každého zaměstnavatele. Zákon č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí nařízení vlády č. 592/2006 Sb. stanoví požadavky na odbornou způsobilost osoby k zajišťování a provádění úkolů v oblasti BOZP, se zaměřením na hodnocení a prevenci rizik. Osoba odborně způsobilá (OZO) je poradcem, metodikem, organizátorem i koordinátorem pro oblast BOZP. Plnění povinností v BOZP a úkoly v prevenci pracovních rizik jsou uvedeny v zákoníku práce a v zákoně č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, konkrétní požadavky na odbornou způsobilost OZO a podmínky jejího získání stanovuje nař. vl. č. 592/2006 Sb.

Cíle

 • Účastníci semináře si pod odborným vedením lektorů - odborníků v oblasti BOZP přehledně zopakují, aktualizují či prohloubí, případně doplní a rozšíří své znalosti z oblasti BOZP v rozsahu aktuální právní úpravy této oblasti, ozřejmí si souvislosti a vazby s dalšími oblastmi, ověří si správnost svého pojetí problematiky, porovnají své praktické dovednosti se standardy správné praxe.
 • Pro účastníky, kteří se připravují na zkoušku k získání osvědčení OZO, je seminář ideálním způsobem přípravy na ni.

Určeno

Seminář je určen pro zájemce z řad stávajících OZO v oblasti BOZP, kteří již tuto činnosti vykonávají a kteří si chtějí zopakovat, zaktualizovat či prohloubit, případně doplnit a rozšířit, své znalosti v oblasti BOZP, aby mohli složit zkoušky (viz § 3 odst. 1 nařízení vlády č. 592/2006 Sb. a příloha č. 1) v rozsahu stanoveném zákonem č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stát se OZO k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP, resp. osobami s potřebnými znalostmi (viz § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů), jako: zaměstnavatelé s potřebnými znalostmi, zaměstnanci u konkrétních zaměstnavatelů, dodavatelé služeb v rámci vázané živnosti "Poskytování služeb v oblasti BOZP" ve smyslu zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, použít získané znalosti v dané oblasti na této úrovni za jinými účely.

Obsah

 • Komplexní aktuální právní úprava oblasti BOZP, specifika jejích jednotlivých úseků
 • Státní správa a státní kontrola v oblasti BOZP
 • Povinnosti zaměstnavatelů (vedoucích zaměstnanců), práva a povinnosti zaměstnanců, zástupců zaměstnanců pro BOZP
 • Prevence pracovních rizik (identifikace nebezpečí a hodnocení rizik)
 • Bezpečnost práce a technických zařízení (včetně dopravních prostředků a VTZ)
 • Stavebnictví a chemie z pohledu BOZP
 • Stanovené pracovní podmínky, ochrana pracovněprávních vztahů
 • Ergonomie
 • Zdravotnictví ve vztahu k BOZP (pracovnělékařské služby, kategorizace prací), hygiena práce
 • Zajišťování, organizace a řízení BOZP na úrovni podniku
 • Management BOZP, management rizik BOZP a mimořádných událostí
 • Základní předpisy a požadavky PO
 • Základní požadavky právních předpisů v oblasti ochrany životního prostředí a jejich identifikace, příklady s vazbou na BOZP

Tematické okruhy semináře pokrývají všechny zásadní úseky oblasti BOZP ve smyslu ustanovení § 349 odst. 1 zákoníku práce.

UPOZORNĚNÍ: Pokud chce absolvent semináře získat odbornou způsobilost k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP, musí se přihlásit ke zkoušce z odborné způsobilosti fyzických osob ve smyslu ustanovení § 9 a § 10 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a § 2 písm. a) nařízení vlády č. 592/2006 Sb., a úspěšně ji složit.

Pozn.: Zkouška z odborné způsobilosti je zajišťována společností Gradua-CEGOS, s.r.o., podle akreditace pro provádění zkoušek udělené rozhodnutím MPSV.

Metodika

Výklad základních právních a ostatních předpisů daných oblastí BOZP s cílenou diskuzí k probíraným okruhům.

Harmonogram

 • prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.

Manažer kurzu

Martina Rydrychová
Telefon: 226 006 376
E-mail: mrydrychova@gradua.cz


Upozornění


Omlouváme se, ale všechny termíny konání tohoto kurzu již pravděpodobně proběhly.

V současné době není vypsán žádný další termín.

V případě zájmu o realizaci tohoto tématu prosím kontaktujte naše Zákaznické centrum na tel.: 226 006 300 nebo nám napište.

Nalezneme s Vámi řešení.

Děkujeme.

Počet účastníků