Gradua-CEGOS, s.r.o.
Vzdělávání Gradua


Odborně způsobilá osoba (OZO) k zajišťování úkolů v prevenci rizik BOZP - kurz

Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) patří mezi základní povinnosti každého zaměstnavatele. Zákon č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí nařízení vlády č. 592/2006 Sb. stanoví požadavky na odbornou způsobilost osoby k zajišťování a provádění úkolů v oblasti BOZP a na hodnocení a prevenci rizik. Osoba odborně způsobilá (OZO) je poradcem, metodikem, organizátorem i koordinátorem pro oblast BOZP. Základní požadavky na BOZP jsou stanoveny zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce a další požadavky jsou stanoveny v zákonu č. 309/2006 Sb.

Cíle

Absolvent kurzu:

 • získá teoretické znalosti a základní praktické dovednosti potřebné pro výkon OZO v oblasti BOZP,
 • bude se orientovat v právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP, jakož i v jiných požadavcích z oblasti BOZP a využívat je pro svoji praktickou činnost v podnikové praxi.

Určeno

Kurz je určen pro zájemce, kteří v tomto oboru začínají bez větších znalostí, dovedností a dlouhodobějších zkušeností v činnostech v oblasti BOZP, a kteří chtějí získat komplexní přehled v celém rozsahu problematiky do poměrně značné hloubky, aby mohli složit potřebnou zkoušku pro provádění činnosti OZO, stát se OZO k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP, resp. osobou s potřebnými znalostmi (viz § 10 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů), jako: zaměstnavatelé s potřebnými znalostmi, zaměstnanci u konkrétních zaměstnavatelů, dodavatelé služeb v rámci vázané živnosti ?Poskytování služeb v oblasti BOZP? ve smyslu zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, použít získané znalosti v dané oblasti na této úrovni za jinými účely.

Obsah

Současná právní úprava BOZP obsažená v zákoníku práce a zákoně o zajištění dalších podmínek BOZP (zákon č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů), zejména:

 • povinnosti zaměstnavatelů (vedoucích zaměstnanců), povinnosti a práva zaměstnanců, zástupců zaměstnanců pro BOZP,
 • prevence pracovních rizik - identifikace nebezpečí a hodnocení rizik, rizikové faktory pracovního prostředí a pracovních podmínek,
 • dozorové orgány státu v oblasti BOZP (inspekce práce, státní zdravotní dozor, státní odborný dozor nad bezpečností vyhrazených technických zařízení a další),
 • požadavky na pracoviště, pracovní prostředí, výrobní a pracovní prostředky [stroje (včetně dopravních prostředků)], technická zařízení a vybavení), organizaci práce a pracovní postupy,
 • prevence a řešení mimořádných událostí v BOZP, zejména pracovních úrazů a nemocí z povolání, zjišťování jejich příčin a okolnosti a jejich odškodňování,
 • dodržování stanovených pracovních podmínek, ochrana pracovněprávních vztahů,
 • stavebnictví a chemie z pohledu BOZP.

Zajišťování, organizace a řízení BOZP na úrovni podniku

Činnost odborně způsobilé osoby v oblasti BOZP se zaměřením na prevenci pracovních rizik

Zásady zpracování a vedení dokumentace BOZP

Lidský činitel a BOZP (psychologie, sociologie, ergonomie)

Požární ochrana a ochrana životního prostředí ve vazbě na BOZP

Základy lektorské činnosti

Tematické okruhy kurzu pokrývají všechny úseky oblasti BOZP ve smyslu ustanovení § 349 odst. 1 zákoníku práce.

UPOZORNĚNÍ: Pokud chce absolvent kurzu získat odbornou způsobilost k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP, musí se dále přihlásit ke zkoušce z odborné způsobilosti fyzických osob ve smyslu ustanovení § 9 a § 10 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a § 2 písm. a) nařízení vlády č. 592/2006 Sb., a úspěšně ji složit.

Pozn.: Zkouška z odborné způsobilosti je zajišťována společností Gradua-CEGOS, s.r.o., podle akreditace pro provádění zkoušek udělené rozhodnutím MPSV ČR.

Metodika

Výklad základních právních a ostatních předpisů pro oblast BOZP s cílenou diskuzí k probíraným okruhům.

Harmonogram

 • 1. den prezence 8.45-9.00 hod.,
 • program 9.00-16.00 hod.,
 • 2. až 4. den 9.00-16.00 hod.,
 • 5. den 9.00-13.00 hod.

Manažer kurzu

Martina Rydrychová
Telefon: 226 006 376
E-mail: mrydrychova@gradua.cz


Přihláška

Místo konání:Praha
Dny:15
Termín:02.10.2017-06.10.2017
06.11.2017-10.11.2017
04.12.2017-08.12.2017
Kat. číslo:171502
Cena s DPH 21%:24200.00
Vybrat tento termín
Počet účastníků